Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR CCCXXII.585.2015

UCHWAŁA NR CCCXXII.585.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwale-nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia¬sta Szczecin na 2016 rok i lata następne został przekazany Regionalnej Izbie Obra¬chunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2015 r., tj. zgodnie z przepisem art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dalej ufp.
Przedłożony projekt został sporządzony z zachowaniem wymogów określonych przepisami art. 226 ufp oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.).

Wieloletnią prognozę finansową, w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co spełnia wymogi określone art. 227 ufp.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodnie z wymogami art. 229 ww. ustawy, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W całym okresie objętym prognozą zapewniono przestrzeganie wymogów wy-nikających z art. 242 i art. 243 ufp, tj.:

- dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących;
- relacja łącznej kwoty przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów i wykupu
obligacji wraz z odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów nie przekroczy
średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisami art. 226 ust. 2a ufp.
Skład Orzekający informuje, iż przepis § 7 uchwały, odnośnie wejścia w życie uchwały będzie zgodny z przepisami w przypadku podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia WPF po dniu 1 stycznia 2016 r., natomiast w przypadku uchwalenia WPF do dnia 31 grudnia 2015 r., § 7 uchwały powinien mieć zapis: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r."

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3, w związku z art. 246 ust. 2 usta¬wy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/21 14:40:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:40:17 nowa pozycja