Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCXXXIX.444.2020

UCHWAŁA NR CCXXXIX.444.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie
Z przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2021 rok, wynika że jednostka planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości 410 506 330 zł. Jako źródło sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów.
Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego wysokość.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szcze-cin, uwzględnia przychody z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o do-stępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Fianasami Miasta, wytworzono: 2020/11/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/11/26 14:46:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/11/26 14:46:37 nowa pozycja