Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CLXII.303.2019

UCHWAŁA NR CLXII.303.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE


z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Szczecina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. Hanna Barańska - Członek

Pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Szczecina sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecina w dniu 29 marca br.
Skład Orzekający, dokonując oceny sprawozdania pod kątem kryteriów wynikających z przepisów art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) stwierdził, iż sprawozdanie spełnia wymogi ww. regulacji i uwzględnia:

 1. dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 3. wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
 4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdań statystycznych, o których mowa wyżej wynika, iż:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2 288 818 260,90 zł, co stanowi 101,34% planu, z tego:

 • dochody bieżące wykonano w kwocie 2 211 316 653,50 zł (101,04% planu), w tym:
 • własne w kwocie 1 880 221 379,00 zł,
 • zlecone w kwocie 316 969688.00 zł,
 • na podstawie porozumień z innymi JST w kwocie 13 819 270,00 zł,
 • na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 306 317,00 zł,
 • dochody majątkowe wykonano w kwocie 77 501 607,40 zł (110,84% planu), w tym:
 • własne w wysokości 77 379 458,00 zł,
 • zlecone w kwocie 110 150,00 zł,
 • na podstawie porozumień z innymi JST w kwocie 12 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2 543 937 327,15 zł, co stanowi 92,99% planu z tego:

 • wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 972 208 220,85 zł (97,34% planu), w tym na:
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 319 391 136,00 zł,
 • wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1 428 547 108,00 zł,
 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 10 873 741,00 zł,
 • dotacje na zadania bieżące w wysokości 194 372 732,00 zł,
 • wydatki na obsługę długu w kwocie 19 023 504,00 zł.
 • wydatki majątkowe wykonano w kwocie 571 729 106,30 zł (80,59% planu), w tym na:
 • inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 525 102 905,00 zł,
 • zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 46 626 201,00 zł.

3. Rok budżetowy został zakończony deficytem w niższej od planowanej wysokości, tj. w kwocie 255 119 066,25 zł.

4. W 2018 r. osiągnięto przychody / tytułu wolnych środków w wysokości 280 204 013,41 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 242 000 000,00 zł.

5. Planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wykonano w wysokości 49 293 052,85 zł.

6. Stan należności wymagalnych wyniósł na koniec 2018 r. 438 405 423,39 zł, co w stosunku do poprzedniego roku budżetowego oznacza wzrost o 3,9%. Skład Orzekający zwraca
uwagę na wysoki poziom należności wymagalnych sięgający niemal 20% dochodów ogółem, co wskazuje na konieczność podjęcia zintensyfikowania działań zmierzających do
odzyskania należności.

7. Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego wyniósł na koniec 2018 r. 1 192 301 201,42 zł, które stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki. Skład Orzekający
zwraca uwagę, że na koniec 2018 r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 584,89 zł.

W toku wykonania budżetu zachowano ograniczenia ustalone w ramach art. 242 ust. 2 oraz 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W wyniku przeprowadzonej analizy Skład Orzekający stwierdził, iż reguła bilansowania budżetu została wykonana albowiem suma wykonanych dochodów bieżących wraz z wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych przekroczyła wykonane wydatki bieżące o 519 312 446.06 zł. Relacja z art. 243 ust. 1 o finansach publicznych, wskazuje że indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2018 r. był niższy od wskaźnika dopuszczalnego o 10,89%.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Prezydenta Miasta Szczecina sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach planu finansowego, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/05/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2019/05/09 14:46:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2019/05/09 14:46:15 nowa pozycja