Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXCI.396.2021

UCHWAŁA NR CXCI.396.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regio¬nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
2. Marek Fras - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty wlatach 2021-2047, na warunkach określonych we wniosku, kredytu w kwocie 339 000 000 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budże¬towego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uzasadnienie

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 339 000 000 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 września 2021 r. We wniosku wska¬zano, iż przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1) termin przekazania kredytu: I transza w kwocie 205 000 000 zł - 2021 r.
II transza w kwocie 134 000 000 zł - 2022 r.
2) termin i kwota spłaty kredytu: 2027 rok - 8 092 100 zł, 2028 rok - 16 079 000 zł, lata 2029-
2045 - 17 842 130 zł rocznie, w 2046 roku - 9 749 530 zł oraz w 2047 roku - 1 763 160 zł.
3) kwota i termin zapłaty odsetek:

2021 r. - 768 750 zł 2028 r. - 4 883 000 zł
2022 r. - 5 085 000 zł 2029 r. - 4 723 000 zł
2023 r. - 5 085 000 zł 2030 r. - 4 455 000 zł
2024 r. - 5 085 000 zł 2031 r. - 4 187 000 zł
2025 r. - 5 085 000 zł 2032 r. - 3 919 000 zł
2026 r. - 5 085 000 zł 2033 r. - 3 651 000 zł
2027 r. - 5 024 000 zł 2034 r. - 3 385 000 zł

2028 r. - 3 117 000 zł 2042 r. - 1 162 300 zł
2029 r. - 2 849 000 zł 2043 r. - 894 700 zł
2030 r. -2581 000 zł 2044 r. - 627 000 zł
2031 r. -2 313 600 zł 2045 r.-440 300 zł
2032 r. - 1 964 800 zł 2046 r. - 172 650 zł
2033 r. - 1 698 000 zł 2047 r. - 26 450 zł
2034 r. - 1429 900 zł
Podstawę zaciągnięcia objętego wnioskiem kredytu stwarza uchwała Nr XXXI/889/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a także uchwała Nr XXXI/887/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 wrze¬śnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok. Skład Orzekający usta¬lił, iż pierwsza transza kredytu ujęta została w przychodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający wskazuje, że zaciągnięcie drugiej transzy kredytu wymagało będzie jej ujęcia w limitach zaciągania zobo¬wiązań określonych w uchwale budżetowej na 2022 r., o których mowa w powyżej cytowanym przepisie. Ustalenie właściwych limitów zaciągania zobowiązań będzie czynić zadość wskaza¬nemu przepisowi prawa, a tym samym dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.
Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaciąganym kredytem uwzględ¬nione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2021-2047, ustalo¬nej uchwałą Rady Miasta Szczecin. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie bę¬dzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kre¬dytu wskazanego w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Cze syk /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2021/09/29, odpowiedzialny/a: Iwana Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/09/29 11:46:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/09/29 11:46:00 nowa pozycja