Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXXV/356/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR CXXXII/356/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 7 grudnia 2009 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 r.

        Na podstawie art 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz, 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) Skład Orzekający Regionalnej Tzby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie;

1. Mieczysław Kus  - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden  - Członek
3. Janusz Jarosz  - Członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecin na 2010 r. oraz dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość przedstawionej prognozy kwoty długu publicznego na lata 2010-2036.


Uzasadnienie

        Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu publicznego i informacją o stanie mienia komunalnego zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2009 r.

        Dołączona do projektu uchwały budżetowej prognoza kwoty długu publicznego Miasta Szczecin została sporządzona na lata 2010-2036, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w 2010 roku kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 465 000 000 zł.

        W prognozie dodatkowo zostało uwzględnione zaciągnięcie w roku 2011 dodatkowych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 151 000 000 zł.

        Z załączonej do budżetu prognozy kwoty długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2009 r. prognozowany dług publiczny Miasta Szczecin wynosi 272 996 305 zł. Harmonogram spłaty nominalnej kwoty długu:
w 2010 r. - 27 679 090 zł, w 2011 r. - 35 481 570 zł, w 2012 r. - 26 123 820zł, w 2013 r. - 30 323 820 zł, w 2014 r. - 9 277 620 zł, w 2015 r. - 35 206 320 zł, w 2016 r. - 42 624 420 zł, w 2017 r. - 42 624 420 zł, w 2018 r. - 42 624 420 zł, w 2019 r. - 42 624 354 zł, w 2020 r. - 39 138 840 zł, w 2021 r. - 36 500 600 zł, w 2022 r. - 36 500 600 zł, w 2023 r. - 36 500 600 zł, w 2024 r. - 36 500 600 zł, w 2025 r. - 36 500 600 zł, w 2026 r. - 36 500 600 zł, w 2027 r. - 36 500 600 zł, w 2028 r. - 36 500 600 zł, w 2029 r. - 36 500 600 zł, w 2030 r. - 36 500 600 zł, w 2031 r. - 36 500 600 zł, w 2032 r. - 36 500 600 zł, w 2033 r. - 36 500 600 zł, w 2034 r. - 33 346 800 zł, w 2035 r. - 7 413 011 zł, w 2036 r. - 0 zł.

        Uwzględniając wyżej wymienione prognozowane zaciągnięcie w 2010 roku kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 465 000 000 zł, w roku 2011 dodatkowych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 151 000 000 zł oraz wykazane kwoty spłaty zadłużenia, dług publiczny na koniec każdego roku objętego prognozą będzie wynosił:
w 2010 r. - 710 317 215 zł, w 2011 r. - 825 835 645 zł, w 2012 r. -799 711 825 zł, w 2013 r. - 769 388 005 zł, w 2014 r. - 760 110 385 zł, w 2015 r. -724 904 065 zł, w 2016 r. - 682 279 645 zł, w 2017 r. - 639 655 225 zł, w 2018 r. -597 030 805 zł, w 2019 r. - 554 406 451 zł, w 2020 r. - 515 267 611 zł, w 2021 r. - 478 767 011 zł, w 2022 r. - 442 266 411 zł, w 2023 r. - 405 765 811 zł, w 2024 r. -369 265 211 zł, w 2025 r. - 332 764 611 zł,, w 2026 r. - 296 264 011 zł, w 2027 r. -259 763 411 zł, w 2028 r. - 223 262 811 zł, w 2029 r. - 186 762 211 zł, w 2030 r. -150 261 611 zł, w 2031 r. - 113 761 011 zł, w 2032 r. - 77 260 411 zł, w 2033 r. - 40 759 811 zł, w 2034 r. - 7 413 011 zł, w 2035 r. - 0 zł, w 2036 r. - 0 zł.

        Zgodnie z art. 169 i 170 cyt. ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekraczać 15% dochodów planowanych na dany rok budżetowy, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów. Wymienionych ograniczeń:
1) dotyczących 15% limitu, nie stosuje się do:
a. emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
b. poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
2) dotyczących 60% limitu, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

        Z danych o kwocie długu publicznego Miasta Szczecin w latach 2010-2036 wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekracza nie przekracza 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2010 r. - 49,9%, w 2011 r. - 49,1%, w 2012 r. - 42,9%, w 2013 r. - 59,8%, w 2014 r. - 55,7%, w 2015r. - 54,8%, w 2016r. - 53,2%, w2017r. - 49,9%, w 2018 r. - 46,5%, w 2019 r. - 43,2%, w 2020 r. - 40,2%, w 2021 r. - 37,3%, w 2022 r. - 34,5%, w 2023 r. - 31,6%, w 2024 r. - 28,8%, w 2025 r. - 25,9%, w 2026 r. - 23,1%, w 2027 r. - 20,2%, w 2028 r. - 17,4%, w 2029 r. - 14,6%, w 2030 r. - 11,7%, w 2031 r. - 8,9%, w 2032 r. - 6%, w 2033 r. - 3,2%, w 2034 r. - 0,6%, w 2035 r. - 0%, w 2036 r. - 0%.

        Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego i prognozowanego zwiększenia zadłu¬żenia w latach 2010-2011 nie przekracza 15% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu będzie wynosił:
w 2010 r. 4,5%, w 2011 r. - 4,7%, w 2012 r. - 3,5%, w 2013 r. - 5,3%, w 2014 r. - 3,4%, w 2015 r. - 5,4%, w 2016 r. - 6%, w 2017 r. - 5,9%, w 2018 r. - 5,7%, w 2019 r. - 5,5%, w 2020 r. - 5,1%, w 2021 r. - 4,8%, w 2022 r. -4,6%, w 2023 r. - 4,5%, w 2024 r. - 4,4%, w 2025 r. - 4,2%, w 2026 r. - 4,1%, w 2027 r. - 4%, w 2028 r. - 3,8%, w 2029 r. - 3,7%, w 2030 r. - 3,5%, w 2031 r. -3,4%, w 2032 r. - 3,3%, w 2033 r. - 3,1%, w 2034 r. - 2,8%, w 2035 r. - 0,6%, w 2036 r.- 0%.

        Prognozowane przez Miasto Szczecin obciążenie budżetu długiem publicznym, zgodnie żart. 169 i 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

        Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/12/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/12/14 13:36:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/12/14 13:36:59 nowa pozycja