Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CDLIII.875.2019

UCHWAŁA NR CDLIII.875.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułów dłuż-nych przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych w latach 2019-2041, na warunkach określonych we wniosku, w kwocie 447 797 500 zł zaciąganego w związku z realizacją inwestycji, która będzie przekazywana przez Miasto Spółce Fabryka Wody Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych w kwocie 447 797 500 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 9 grudnia 2019 r. We wniosku wskazano, iż przedmiotowe zobowiązanie zostanie przeznaczone na realizację inwestycji, która będzie przekazywana przez Miasto Spółce Fabryka Wody Sp. z o.o.

We wniosku określono następujące warunki spłaty zobowiązania, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

1) termin spłaty zobowiązania:

2020 r. - 4 831 500 zł
2021 r. - 10 380 000 zł
2022 r. - 33 500 000 zł
2023 r. - 27 889 500 zł
2024 r. - 25 900 000 zł
2025 r. - 25 654 000 zł
2026 r. - 23 486 000 zł
2027 r. - 23 018 500 zł
2028 r. - 22 551 000 zł
2029 r. - 22 083 000 zł
2030 r. - 21 615 000 zł
2031 r. - 21 147 000 zł
2032 r. - 20 680 000 zł
2033 r. - 20 211 500 zł
2034 r. - 19 744 000 zł
2035 r. - 19 276 000 zł
2036 r. - 18 809 000 zł
2037 r. - 18 340 500 zł
2038 r. - 17 872 500 zł
2039 r. - 17 405 000 zł
2040 r. - 16 937 500 zł
2041 r. - 16 466 000 zł

Podstawę zaciągnięcia zobowiązania objętego wnioskiem stanowi uchwała Nr XII/408/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok. Skład Orzekający ustalił, iż kwota kredytu ujęta została w przy-chodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych, co czyni zadość wskazanemu przepisowi prawa a także dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.

Wydatki związane z zaciągnięciem opiniowanego zobowiązania uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2019-2048, ustalonej uchwałą Rady Miasta Szczecin. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kredytu wskazanej w sentencji niniejszej uchwały.

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię zwraca uwagę na dokonaną przez ustawo-dawcę nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zakłada zmianę sposób obliczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Stosownie do art. 9 ww. ustawy zdolność Miasta do spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia należy rozpatrywać przy uwzględnieniu nowych regulacji, mając na względzie zachowanie relacji określonej w drodze art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą kwoty długu. Tym samym zaleca się monitorowanie przez jednostkę zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarzadzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/01/10 11:40:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/01/10 11:40:55 nowa pozycja