Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXI.225.2017

UCHWAŁA NR CXXI.225.2017

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2017 - 2049.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2049,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2017 - 2049.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/701/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2017 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej były wynikiem m. in. zmian budżetu, wyniku budżetu i związanych z nim przychodów. W związku ze zmianą przychodów z tytułu kredytów w 2017-2023 r. (tj. w latach 2017-2018 oraz w 2021 r. i w 2023 r. uległy zmniejszeniu, a w latach 2019-2020 uległy zwiększeniu), zmianie uległa planowana kwo¬ta długu w latach 2017-2047 (tj. w latach 2017-2037 i w latach 2044-2047 uległa obniże¬niu, a w latach 2038-2043 uległa podwyższeniu).

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie ww. uchwały.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę:

  • wielkość zadłużenia na koniec 2016 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z,
  • planowane zmiany w przychodach z tytułu kredytów,
  • planowane wydatki i rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2017-2049,

należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

Na opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu spłaty zadłużenia, składa się w szczególności ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ograniczająca wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach 2017-2049 relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: , wytworzono: 2017/04/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2017/04/28 12:42:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2017/04/28 12:42:49 nowa pozycja