Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała RIO Nr CC/471/2004 z dnia 29 listopada 2004.

UCHWAŁA NR CC/471/2004

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2005 rok.

Na podstawie art.13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2005 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

Mieczysław Kus - Przewodniczący
Krystyna Goździk - Członek
Janusz Jarosz - Członek
pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2005 rok.

Uzasadnienie

Przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2005 rok jest opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina.

Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 12911 Nr 210, poz. 2135).

Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 120 wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej, wydatki według działów i rozdziałów, z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 32 775 000 zł. Określono źródła jego pokrycia zgodnie z przepisami art. 112 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Relacja deficytu budżetu do dochodów wynosi 3,3%- Kwota deficytu nie przekracza ograniczenia wynikającego z przepisów art. 45 ustawy o finansach publicznych. Ograniczenie ma związek z przekroczeniem 50% relacji wartości łącznej kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto. Z wymienionego względu, zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego w budżecie na 2005 r. mogą planować deficyt budżetowy, którego relacja do dochodów będzie nie wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa w 2004 r. (zgodnie z ustawą budżetowana 2004 r. wymieniona relacja wynosi 29,3%).

Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załącznika limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Treść wymienionego załącznika spełnia wymogi przepisów art. 110 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Opracowane projekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spełniają wymogi przepisów art. 124 ustawy o finansach publicznych wg stanu prawnego na dzień wydania niniejszej opinii.

W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienie dla organu wykonawczego do samodzielnego zaciągania zobowiązań i jednocześnie określono ich wysokość, co jest zgodne z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.
Przyznane zakładom budżetowym dotacje przedmiotowe i podmiotowe są zgodne z przepisami art. 19 ust. 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.
Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych są zgodne z przepisami art. 20 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 124 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych... (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 oraz z 2002 r. Nr 12,poz. 113).

Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przyznano dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 118 ustawy o finansach publicznych.

Dotacje dla miejskich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (instytucje kultury, SPZOZ) zostały ujęte zgodnie z przepisami właściwych ustaw szczegółowych.

Zgodnie z wymogami art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację programu, co jest zgodne z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie, 852-Pomoc społeczna oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 116 ustawy o finansach publicznych.

Załączona do projektu budżetu prognoza kwoty długu publicznego została opracowana na okres pełnej spłaty długu, a dane liczbowe ujęte w prognozie wykazują wzajemne zbilansowanie. Wymienione dane dotyczące długu publicznego spełniają wymogi określone przepisami art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu publicznego planowana na koniec każdego roku w latach 2005-2020 nie przekracza 60% dochodów, co jest zgodne z cytowanym przepisem art. 114 ustawy. Również łączna kwota przypadających do spłaty w każdym roku budżetowym rat zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, co jest zgodne z przepisem art. 113 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132).

Ujęte w projekcie uchwały upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania kredytów przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym spełnia wymogi przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie. W upoważnieniu określono maksymalną kwotę wymienionych kredytów.

Upoważnienie organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych jest zgodne z przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2004/11/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:52:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:52:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:03:11 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 11:00:09 nowa pozycja