Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CI/275/2010 z dnia 8 września 2010 r.

UCHWAŁA NR CI/275/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.


Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z2009 r. Nr 157, poz. 1241), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

                     1. Mieczysław Kus                          - Przewodniczący
                     2. Urszula Glod-van de Sanden  - Członek
                     3. Janusz Jarosz                             - Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Forma i zakres informacji, które powinny być określone przez Radę na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), nie są opiniowane w zakresie zgodności z wymogami Rady, ponieważ uchwala Rady w tej sprawie nie została przekazana do Izby.

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco: 

  Plan roczny Wykonanie (I p.) %
       
- dochody: 1 406 502 384 zł 641 278 909 zł 45,6
   w tym: majątkowe:  178 785 179 zł  18 975 838 zł 10,6
       
- wydatki: 1 846 093 920 zł 667 886 884 zł 36,2
   w tym: majątkowe:  698 916 387 zł  100 343 547 zł 14,4

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbą Obrachunkowa w Szczecinie.

Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 70 035 476,58 zł pozostające do wykorzystania w II półroczu. W ciągu I półrocza budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 118 016 243,43 zł.

Według danych statystycznych dług publiczny Miasta na koniec I półrocza 2010 r. wyniósł 255 008 259,93 zł, co stanowi 18,1% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) w zw. art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 1020), w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Z danych statystycznych ponadto wynika, iż na koniec I półrocza 2010 r. stan pozostałych zobowiązań Miasta wynikający z zawartych umów (o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy) wynosił 0 zł.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2010 r. (bezpośrednio obciążających budżet).

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz Śródków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią, o informacji Prezydenta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania siej do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2010/09/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/09/30 10:48:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/09/30 10:48:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/09/30 10:40:50 nowa pozycja