Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała RIO Nr CXXXVII/350/2005 z dnia 14 września 2005

UCHWAŁA NR CXXXVII/350/2005
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE


z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565), po rozpatrzeniu informacji Miasta Szcze-cin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2005 r.

W ocenie Składu Orzekającego forma i zakres informacji na ogół są zgodne z wymo-gami określonymi uchwałą Nr XXVII/702/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze.

Przedłożona informacja obejmuje wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta w podziale na część: obowiązującą, objaśniającą, informacyjną oraz dotyczącą gospodarki finansowej Miasta Szczecin.

 1. Część obowiązująca, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady, obejmuje:
  1. charakterystykę budżetu Miasta w podziale na zadania gminy i powiatu w porów-naniu do I półrocza 2004 r.,
  2. wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej,
  3. wykonanie dochodów wg źródeł,
  4. wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup wydatków,
  5. przychody i rozchody budżetu,
  6. wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
  7. wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw po-mocniczych oraz środków specjalnych w zakresie   prowadzenia egzekucji należ-ności i regulowania zobowiązań,
  8. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  9. wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych, oraz dodatkowo
  10. wykonanie dochodów wg grup rodzajowych,
  11. wykonanie wydatków na programy i projektu realizowane ze środków z fundu-szy strukturalnych i Funduszu Spójności,
  12. wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury,
  13. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze poro-zumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
  14. wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alko-holowych i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Część objaśniająca, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady, obejmuje dane do-tyczące przyczyn odchyleń od planu wykonanych dochodów i wydatków.
 3. Część informacyjna, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady, obejmuje informa-cję o zmianach dokonanych w budżecie Miasta.

Ponadto, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady, informacja zawiera część po-równawczą, dane dotyczące struktury wykonania budżetu oraz przebieg wykonania budżetu w ujęciu graficznym. Informacja, poza wymogami wynikającymi z wyżej wymienionej uchwały Rady, zawiera dane dotyczące realizacji zadań w ujęciu liczbowym, zadań finan-sowanych ze środków PFRON-u, Funduszu Pracy, zleconych ustawami, dofinansowanych ze środków budżetu Miasta oraz przebiegu wykonania wydatków majątkowych. Nie zawie-ra natomiast danych dotyczących wykonania wydatków wyodrębnionych wg kierunków wydatkowania, o czym mowa w § 1 ust. 3 lit a tiret czwarte wyżej wymienionej uchwały Nr XXVII/702/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2000 r.

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2005 r. przedstawia się następująco:

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z uchwał i zarządzeń orga-nów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunko-wą w Szczecinie.

W rozliczeniu półrocznym dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypra-cowano środki w wysokości 12 574 835 zł, które pozostały do wykorzystania w II półroczu budżetowym. W ciągu I półrocza budżetowego Miasto dysponowało wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 r. w wysoko-ści 31 583 237 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec I półrocza 2005 r. wyniósł 227 167 970 zł, co stanowi 24,3% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego łącz-na kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekra-czać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wy-kazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2005 r. w:

 1. Jednostkach budżetowych na kwotę 118 940 zł,
 2. Zakładach budżetowych na kwotę 1 765 712 zł,
 3. Gospodarstwach pomocniczych na kwotę 265 708 zł.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozpo-rządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652)

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełne-go składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2005/09/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:51:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:51:41 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/29 09:27:40 nowa pozycja