Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwałą RIO Nr LXXXIV/176/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/176/2004

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecin w 2004 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego.

 

                              Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 1   2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus       - Przewodniczący
2. Krystyna Goździk     - Członek
3. Piotr Szycko              - Członek

po rozpatrzeniu budżetu Miasta Szczecin na 2004 r. oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego, oraz

pozytywnie

opiniuje prawidłowość prognozy kwoty długu publicznego na lata 2004 - 2017.

 

Uzasadnienie

Budżet Miasta Szczecin został ustanowiony uchwałą Nr XIX/342/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2004 r. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 726 810 512 zł, wydatki w wysokości 773 483 077 zł oraz rozchody w wysokości 19 400 000 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawio­ne dane, budżet wykazuje deficyt (wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych docho­dach) w kwocie 66 072 565 zł. W uchwale wskazano, że źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt, przychody z prywatyzacji majątku oraz nadwyżka środków na rachunku bankowym.

 Do budżetu, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o finansach publicz­nych, została załączona prognoza długu publicznego Miasta sporządzona na lata 2004 -2017, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kre­dyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz wymagalne zobowiązania jednostek sektora finan­sów publicznych Miasta na dzień 31 grudnia 2003 r. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w 2004 roku dodatkowego zobowiązania, tj. kredytu w wysokości 45 302 630 zł mającego wpływ na wysokość długu publicznego Miasta.

Z załączonej do budżetu prognozy długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2003 r. dług publiczny Miasta wynosił 216 538 983 zł. Harmonogram spłaty nominalnej kwoty długu: w 2004 r. - 28 244 410 zł, w 2005 r. - 22 907 175 zł, w 2006 r. - 22 614 261 zł, w 2007 r. -22 489 283 zł, w 2008 r. - 20 400 001 zł, w 2009 r. - 29 620 056 zł, w 2010 r. -25 401 041 zł, w 2011 r. - 33 280 769 zł, w 2012 r. - 23 280 769 zł, w 2013 r. -20 480 769 zł, w 2014 r. - 3 280 769 zł, w 2015 r. - 3 280 769 zł, w 2016 r. - 3 280 769 zł i w 2017 r. - 3 280 769 zł.

Uwzględniając wymienione spłaty zadłużenia oraz prognozowane w 2004 r. zaciągnięcie kredytu kwocie 45 302 630 zł i jego spłatę, dług publiczny na koniec każdego roku objętego prognozą będzie wynosił: w 2004 r. - 233 597 203 zł, w 2005 r. - 210 690 028 zł, w 2006 r. - 188 075 767 zł, w 2007 r. - 165 586 484 zł, w 2008 r. - 145 186 483 zł, w 2009 r. - 115 566 427 zł, w 2010 r. - 90 165 386 zł, w 2011 r. - 56 884 617 zł, w 2012 r. - 33 603 848 zł, w 2013 r. - 13 123 079 zł, w 2014 r. - 9 842 310 zł, w 2015 r. -6 561 541 zł w 2016 r. - 3 280 772 zł i w 2017 r. - 0 zł (w 2017 r. zaplanowano spłatę ostat­niej raty długu).

W przedłożonej prognozie długu publicznego uwzględniono przewidywane wykona­nie dochodów budżetowych w poszczególnych latach objętych obciążeniem Miasta wyżej wymienionym długiem publicznym. Wielkość prognozowanych dochodów w kolejnych la­tach do 2017 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu dochodów.
Zgodnie z art. 113 i 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, roczne
obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekraczać 15% prognozowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Z powyższych danych o kwocie długu publicznego Miasta w latach 2004 - 2017 wy­nika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na ko­niec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2004 r. - 32,1%, w 2005 r. -27,9%, w 2006 r. - 25,0%, w 2007 r. - 25,5%, w 2008 r. - 22,3%, w 2009 r. - 17,8% w 2010 r. - 13,9%, w 2011 r. - 8,8%, w 2012 r. - 5,2%, w 2013 r. - 2,0%, w 2014 r. - 1,5%, w 2015 r. - 1,0%, w 2016 r. - 0,5% i w 2017 r. - 0%.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego, prognozowanego zwiększenia zadłu­żenia w 2004 r. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz znaleźnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu w 2004 r. - 4,9%, w 2005 r. - 5,1%, w 2006 r. - 4,8%, w 2007 r. - 5,2%, w 2008 r. - 4,8%, w 2009 r. - 6,0%, w 2010 r. - 5,1%, w 2011 r. - 5,9%, w 2012 r. - 4,1%, w 2013 r. - 3,4%, w 2014 r. -0,6%, w 2015 r. - 0,6%, w 2016 r. - 0,6% i w 2017 r. - 0,5%.

Planowany przez Miasto deficyt budżetowy na 2004 rok, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania kredytem bankowym, przychodami pochodzącymi z prywatyzacji majątku oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym. Ze sprawozdaw­czości statystycznej Miasta za 2003 r. wynika, iż na dzień 31 grudnia 2003 r. Miasto posia­dało wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 20 755 415 zł.

Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu deficytem oraz długiem publicznym, zgodnie z art. 113 i 114 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze­cinie, zgodnie z art. 115 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Mkładu Orzekającego
Mieczysław Kus
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2004/04/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:41:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:41:41 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 08:40:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 08:36:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 08:35:38 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 08:27:37 nowa pozycja