Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CLIII/361/2007 z dnia 12 września 2007 r.

UCHWAŁA NR CLIII/361/2007
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 12 września 2007 r. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Uzasadnienie 

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2007 r. 

W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji na ogół są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr LX/1119/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego. Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż informacja została opracowana w układzie innym niż określonym uchwałą Rady. Część liczbowa podstawowa informacji zawiera dane objęte zakresem właściwym dla części obowiązującej określonej uchwałą. Część liczbowa dodatkowa oraz część porównawcza zawiera dane objęte zakresem właściwym dla części objaśniającej-liczbowej określonej uchwałą. Część objaśniająco-opisowa i część informacyjna natomiast są wyodrębnione zgodnie z wymogami uchwały Rady. 

Szczegółowość informacji na ogół jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest wymagane przepisami art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż uchwała budżetowa określa dochody i wydatki w podziale na gminę i powiat, w tym: dochody w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej i wydatki w szczegółowości działów, rozdziałów i grup. Opracowana informacja za I półrocze, w po-dziale na gminę i powiat, zawiera jedynie ogólne kwoty dotyczące dochodów i wydatków własnych, zleconych oraz realizowanych w drodze porozumień (we wprowadzeniu).

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:
Plan roczny Wykonanie (I p.) %

Plan roczny                Wykonanie (I p.)                            %
-         dochody:       1041 852 080 zł                 595 095 905 zł                            57,1
-         wydatki:        1 249 773 401 zł                544 362 410 zł                           43,6
w tym:
■ majątkowe:   348 157 063 zł                  93 538 145 zł                            26,9

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 176 091 600 zł pozostające do wy-korzystania w II półroczu. W ciągu I półrocza budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:

  • pożyczek 31 127 305 zł,
  • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 36 962 774 zł,
  • wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r. 76 541584 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec I półrocza 2007 r. wyniósł 249 223 931 zł, co stanowi 23,9% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego łącz-na kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. 

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków. Również nie wykazują dopuszczenia do po-wstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2007 r.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł za-granicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322 i Nr 128, poz. 890). 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. 

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/09/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:11:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:11:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:05:21 nowa pozycja