Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCXXXVII.534.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR CCXXXVII.534.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wyka­zanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz­nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 październi­ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. KatarzynaKorkus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14 listopada 2014 r.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1 884 136 575 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 2 290 327 294 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 406 190 719 zł.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są:

  • kredyty bankowe w kwocie 370 979 527 zł,
  • nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 35 211 192 zł.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu budżetu są zgodne ze źródłami przychodów wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają wysokość planowanego deficytu budżetowego.

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w 2015 roku uwzględniono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 370 979 527 zł, w całości przeznaczone na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 59 252 112 zł, w tym na po­krycie deficytu 35 211 192 zł.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2015-2043 planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co jest zgodne z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/12/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2014/12/17 11:49:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2014/12/17 11:49:10 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/12/17 11:46:30 nowa pozycja