Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR CXCI.354.2016

UCHWAŁA NR CXCI.354.2016

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w skła­dzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Hanna Barańska - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2045,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2016 - 2045.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/467/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne została przekazana (wersja elektroniczna) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 czerwca 2016 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej były wynikiem m. in. zmian budże­tu, zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku ze zmianą przychodów a tytułu kredytów w latach 2017-2019 zmianie uległa planowana kwota długu w latach 2017-2043.

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie ww. uchwały.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2045), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę:

  1. wielkość zadłużenia na koniec 2015 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z,
  2. planowane przychody z tytułu kredytu w 2017-2019 r.,
  3. planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2016-2044,

należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

Na opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu spłaty zadłużenia, składa się w szczególności ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ograniczającym wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach 2016-2045 relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/08/01, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/08/01 13:47:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/08/01 13:47:27 nowa pozycja