Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr CLXVIII.427.2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR CLXVIII.427.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w zw. zart. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 października. 2013 r,
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1836 701284 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 1 962 132 919 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 125 431 635 zł.
Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, kredyty bankowe oraz nadwyżka budżetowa zlat ubiegłych.
Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 21 7 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3, w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych, podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie zdnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz, 1198 z późn, zm.).
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie zart. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/11/15, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/11/15 12:08:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/11/15 12:08:15 nowa pozycja