Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr CLXVIII.425.2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR CLXVIII.425.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r., o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040.

Uzasadnienie

I. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014-2040 został przekazany w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta w dniu 25 października 2013 r.„ tj. zgodnie z przepisem art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz., 885 ze zm.).

  1. Projekt zawiera dane wymagane przepisami art. 2.26 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.
  2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową sporządzoną do 2040 roku, zawiera
    okres, na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a prognoza kwoty długu sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 226i art. 227 ww. ustawy.
  3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodniez wymogami art. 229 ww. ustawy, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetui związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.
  4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza pozadyspozycję wynikającą z przepisów art. 228 ustawy o finansach publicznych.

II. Na podstawie prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy fi­nansowej ustalono, iż w latach 2014 2040 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta w 2014 roku uwzględniono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 69 000 000 zł, w całości przeznaczone na pokrycie deficytu.
Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2014-2040 planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co jest zgodne z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej Wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/11/18, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/11/18 09:12:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/11/18 09:12:35 nowa pozycja