Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCXX.412.2020

UCHWAŁA NR CCXX.412.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
 2. Katarzyna Korkus - Członek
 3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uzasadnienie

W dniach 31 sierpnia 2020 r. na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.,
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.,
 • informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwszej półrocze 2020 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający stwierdza, że dane zawarte w informacji są zgodne z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi - ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Ponadto Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.:

 • wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki;
 • nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;
 • zobowiązania regulowano terminowo.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań staty-stycznych wynika, że dochody zostały wykonane na poziomie 49,1 % zaplanowanych docho¬dów. Wydatki wykonano na poziomie 37,9 % planu, natomiast przychody i rozchody odpowiednio 31,9 % oraz 40,8 % zaplanowanych wartości.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniosło na koniec I półrocza 2020 r. 2 039 141 935,37 zł, co w stosunku do zaplanowanych dochodów wynosi 69,8%. Wartości przyjęte w planie budżetu wg stanu dzień 30 czerwca br. zapewniają zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2020 r.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarzadzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/10/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/10/05 14:08:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/10/05 14:08:13 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/10/05 14:06:53 nowa pozycja