Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR LXI/215/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR LXI/215/2011

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2010 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Mieczyslaw Kus - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok przedłożone przez Prezydenta Miasta Szczecin, z uwagą dotyczącą nieuwzględnienia zmian w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonanych w ciągu roku budżetowego, wynikających z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było ,,Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2010 rok” przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2011 r. Sprawozdanie zawiera cześć tabelaryczną i objaśnienia oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin.

W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej.

Zgodnie z wymogami art. 269 pkt 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonanych w ciągu roku budżetowego oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

Analizując przedłożone materiały Skład Orzekający stwierdził, iż sprawozdanie nie uwzględnia ww. zmian w planie wydatków, ponieważ prezentowane zestawienie dotyczące wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych za 2010 rok (pkt 2.7.) nie zawiera danych o zmianach w planie tych wydatków dokonanych w ciągu roku budżetowego. Natomiast zaprezentowane zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawarte w części informacyjnej sprawozdania (pkt 3.3.) nie wyszczególniają ww. zmian dotyczących programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Informacje na temat stopnia realizacji programów wieloletnich zostały zawarte w zestawieniu pn. ,,Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Szczecin za 2010 rok" w którym dla każdego programu/projektu/zadania określony został okres realizacji, łączne nakłady finansowe, planowane wydatki dla całego okresu realizacji oraz wykonanie wydatków za 2010 rok. Ponadto w objaśnieniach do sprawozdania znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu ich realizacji.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynikają m. in. podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu w 2010 r. tj.:

  1.  planowane dochody budżetowe w kwocie 1408 017 689,13 zł, wykonano w kwocie 1 285 574 356,21 zł, co stanowi 91,3% planu,
  2.  planowane wydatki budżetowe w kwocie 1810 703 444,13 zł, zrealizowano w kwocie 1 490 636 392,46 zł, co stanowi 82,3% planu.

Deficyt budżetu Miasto Szczecin na 2010 rok planowano w kwocie 402 685 755 zł. Na koniec 2010 r. budżet Miasta zamknął się deficytem w kwocie 205 062 036,25 zł. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 354 436 243,43 zł, z tego tytułu kredytów - 234 720 000 zł, udzielonych pożyczek - 1 700 000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 118 016 243,43 zł. Zrealizowane rozchody w kwocie 27 668 573,62 zł przeznaczono na spłaty rat kredytów oraz wykup obligacji.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, ze w 2010 r. wypracowano środki w wysokości 121 705 633,56 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych.

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, ze obowiązujący do 2013 r. limit długu publicznego jst wynikający z przepisów art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie przekroczył w 2010 r. ustawowego 60% progu i wyniósł 36,9% (w 2009 r. - 21,2%).

Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok z danymi wynikającymi z ewidencji (uchwał i zarządzeń) Izby oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych (statystycznych) wykazała, iż dane liczbowe są zgodne w zakresie kwot planowanych i wykonanych we wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta za 2010 r. nie wykazały przekroczenia planowanych kwot wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Przedmiotem opiniowania była formalna poprawność przedstawionego sprawozdania, a więc zgodność jego zakresu i szczegółowości z zakresem i szczegółowością określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwal i zarządzeń organów jst oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo, że ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Anna Suprynowicz

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/05/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2011/05/05 08:30:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2011/05/05 08:30:29 nowa pozycja