Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr CXXXVI.279.2020

UCHWAŁA NR CXXXVI.279.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych w latach 2020-2028, na warunkach określonych we wniosku, w kwocie 34 024 000 zł polegającego na podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych w kwocie 34 024 000 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 maja 2020 r. We wniosku wskazano, iż przedmiotowe zobowiązanie zostanie przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o., której Miasto Szczecin jest udziałowcem.

We wniosku określono następujące warunki spłaty zobowiązania, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii: - termin spłaty zobowiązania:

2020 r. - 10 185 000 zł
2021 r. - 3 361 000 zł
2022 r. - 4 840 000 zł
2023 r.-3 430 000 zł
2024 r. - 3 376 000 zł
2025 r.-3 138 000 zł
2026 r. - 2 319 000 zł
2027 r. - 2 611 000 zł
2028 r. - 764 000 zł

Podstawę zaciągnięcia zobowiązania objętego wnioskiem stanowi uchwała Nr XVIII/567/2020 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok. Skład Orzekający ustalił, iż kwota zobowiązania ujęta została w wydatkach oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych, co czyni zadość wskazanemu przepisowi prawa a także dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.

Wydatki związane z zaciągnięciem opiniowanego zobowiązania uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2020-2047, ustalonej uchwałą Rady Miasta Szczecin. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość poniesienia wydatków związanych z realizacją zobowiązania wskazanego w sentencji niniejszej uchwały.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego 

Dawid Czesyk


 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/06/15, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/06/15 15:08:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/06/15 15:08:43 nowa pozycja