Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CDLIV.876.2019

UCHWAŁA NR CDLIV.876.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE


z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Anna Suprynowicz -Członek

po rozpatrzeniu uchwały nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwały XII/411/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok, wynika że jednostka planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości 513 306 762,00 zł. Jako źródła sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu kredytów bankowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ww. ustawy i w pełni pokrywają jego wysokość. Skład Orzekający wskazuje, że kwota wolnych środków, jak niewykorzystanych środków, o których mowa wyżej, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawiania niniejszej opinii. W przypadku uzyskania po zakończeniu realizacji budżetu na 2019 r. faktycznych środków w wysokości niewystarczającej do pokrycia planowanego deficytu, konieczna będzie stosowna zmiana przyjętych wartości.

Uchwała nr XII/412/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, uwzględnia przychody z tytułu kredytów oraz wolności środków, o których mowa powyżej. Jednocześnie z przedstawionej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika, iż zapewniono zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrze¬śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarzadzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/01/10 11:50:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/01/10 11:50:26 nowa pozycja