Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCXXXVII.535.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR CCXXXVII. 535.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. żart. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
 2. Krystyna Goździk — Członek
 3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 rok wraz z uzasadnie­niem i materiałami informacyjnymi został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachun­kowej w Szczecinie w dniu 14 listopada br., pismem znak: WZFM-I.3020.15.2014.KK.

Szczegółowość przedstawionego projektu uchwały budżetowej odpowiada wy­mogom określonym uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmie­nianej uchwałami Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r., Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 r., a jego zakres - wy­mogom określonym przepisami art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r. poz. 885, z późn. zm.)- dalej ufp. Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2015 r. określa:

 1. planowane dochody w szczegółowości wynikającej z przepisu art. 235 uofp, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe według źródeł w układzie działów kla­syfikacji budżetowej;
 2. planowane wydatki w szczegółowości wynikającej z przepisu art. 236 uofp, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe (z wyszczególnieniem odpowiednich grup) w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
 3. zgodnie z przepisami art. 237 uofp, wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:
  • realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; 
  • realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; 
  • z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.
 4. kwotę planowanego deficytu budżetu wraz z źródłem jego pokrycia, określonym zgodnie z przepisem art. 217 ust. 2 uofp;
 5. planowane przychody budżetu, określone zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt 4 uofp;
 6. planowane rozchody budżetu, określone zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt 5 uofp;
 7. limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 uofp, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy,
 8. upoważnienie dla Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowa­nia papierów wartościowych, o których mowa wyżej,
 9. upoważnienia dla Prezydenta mieszczące się w zakresie określonym przepisami art. 258 uofp,
 10. zestawienia, które spełniają wymogi art. 214 ustawy o finansach publicznych, a zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podzia­le na dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicz­nych - wymogi art. 215 ustawy.

Utworzone w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 usta­wy, a ich wielkość nie przekracza dopuszczalnych norm; ustalona - na poziomie 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagro­dzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu - rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jest zgodna z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2013 r. poz. 1166).

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfiko­wane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

Przedłożony projekt budżetu spełnia wymogi określone odpowiednio w przepi­sach art. 242, art. 243 oraz art. 229 uofp, tj.:

 • dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe od wydatków bieżących;
 • relacja łącznej kwoty przypadających do wykupu obligacji wraz z dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu;
 • przyjęte wartości są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w spra­wie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wy­mienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwo­łania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/12/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2014/12/17 12:02:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2014/12/17 12:02:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/12/17 11:51:38 nowa pozycja