Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCCXXXVIII.654.2016

UCHWAŁA NR CCCXXXVIII.654.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw, z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561). Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne.

Uzasadnienie

Projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w formie elektronicznej w dniu 15 li-stopada br.
Projekt uchwały został sporządzony z zachowaniem wymogów określonych przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), dalej uip oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

1. Postanowienia uchwały odsyłają także do załączników, w których prezentowane są dane dotyczące:
a) wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2017-2049 (zal. Nr 1),
b) objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej (zał. Nr 2),
c) wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2030 (zal. Nr 3).

2. Z projektu wynika, że wieloletnią prognozę finansową w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na lata 2017-2049, czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co spełnia wymogi określone art. 227 ufp.

3. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodnie z wymogami art. 229 ufp, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

4. Na podstawie prognozy ustalono, że w latach 2017-2049 zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisów art. 243 ufp. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 1 072 305 209 zł, co stanowi 51,0% dochodów ogółem.

5. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ufp, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. I wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3. w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
 Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/12/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/12/21 12:24:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/12/21 12:24:35 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2016/12/20 12:33:39 nowa pozycja