Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCLXI.449.2015 z dnia 21 września 2015 r.

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. Katarzyna Korkus   - Przewodnicząca
 2. Krystyna Goździk   -  Członek
 3. Mieczysław Kus      - Członek

pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2015 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia br., tj. w terminie przewidzianym przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 266 cytowanej ustawy do informacji o przebiegu wykonania budżetu dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebie­gu realizacji przedsięwzięć, oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych sa­morządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 r., uwzględniające stan należności i zobowiązań.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy in­formacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający uwzględnił zgodność zawartych w niej danych z wielkościami zaplanowanymi uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykona­nymi - ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w za­kresie operacji finansowych.
 

Z przedłożonych przez Miasto dokumentów wynika, iż przebieg wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody ogółem

1 959 269 853,81 zł

1 074 413 484,98 zł

54,8%

bieżące

1 796 816 201,81 zł

955 555 422,47 zł

53,2%

majątkowe

162 453 652,00 zł

118 858 062.51 zł

73,2%

w tym:

 

 

 

ze sprzedaży majątku

34 700 876,00 zł

12 915 162,77 zł

37,2%

Wydatki ogółem

2 411 641 479,81 zł

861 675 715,68 zł

35,7%

bieżące

1 617 260 146,81 zł

767 960 243,15 zł

47,5%

w tym:

 

 

 

poręczenia

31 851 28 7,00 zł        

0,00 zł

0,0%

odsetki i dyskonto

38 936 900,00 zł

10 3 78 779,93 zł

26,7%

majątkowe

794 381 333,00 zł

93 715 472,53 zł

11,8%

Wynik

-452 371 626,00 zł

212 737 769,30 zł

x

wynik bieżący

179 556 055,00

187 595 179,32 zł

104,5%

wynik majątkowy

-631 927 681,00 zł

25 142 589,98 zł

x

Przychody ogółem

484 912 546,00 zł

238 933 018,72 zł

49,3%

z tego:

 

 

 

kredyty, pożyczki, obligacje

357 479 527,00 zł

120 000 000,00 zł

33,6%

zwrot udzielonych pożyczek

8 500 000,00 zł

0,00 zł

0,0%

nadwyżka budżetowa

115 750 674.00 zł

0,00 zł

0,0%

wolne środki

3 182 345,00

118 933 018.72 zł

3737.3%

Rozchody ogółem

32 540 920,00 zł

12 270 448,19 zł

37,7%

z tego:

 

 

 

spłata rat kredytów i pożyczek oraz

24 540 920,00 zł

12 270 448,19 zł

50,0%

wykup obligacji

 

 

 

udzielenie pożyczek

8 000 000,00 zł

0,00 zł

0,0%

Kwota długu

1 025 460 577,27 zł

 

 

Stosunek zadłużenia do dochodów pl.

52,3%

 

 

Na podstawie przedkładanych przez jednostkę dokumentów Skład Orzekający stwier­dził, iż wykonanie budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2015 r. przebiegło z zachowaniem zasadniczych przepisów ustawy o finansach publicznych, albowiem na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego:

 • zachowane zostały reguły art. 242 ustawy, w myśl którego wydatki bieżące, zarówno planowane jak i wykonane, nie mogą być wyższe odpowiednio od planowanych i wykona­nych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki;
 • zachowana została relacja określona art. 243 ustawy: planowany w 2015 r. wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 4,62 % przy dopuszczalnym wskaźniku 10,16 % (obliczonym przy
  uwzględnieniu wartości planowanych w 2014 r. według stanu na koniec III kwartału) oraz 11,36 % (obliczonym przy uwzględnieniu wartości wykonanych w 2014 r.);
 • nie występuje przekroczenie kwot planowanych wydatków.
   

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 35 185,90 zł, z czego 7 157,00 zł stanowią zobowiązania jednostek budżetowych.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporzą­dzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji docho­dów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz­nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający postanawia jak w sentencji. Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/10/02, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/10/02 10:31:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/10/02 10:31:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/02 10:24:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/02 10:01:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/02 09:55:05 nowa pozycja