Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXXIII/332/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/332/2008
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżeto¬wego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2009 r.

        Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) oraz art.172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek 

po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecin na 2009 r.,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego.

 

Uzasadnienie

    Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2009 r. został przekazany Re¬gionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14 listopada 2008 r. 

    W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 394 289 214 zł, wydatki w wysokości 1 701 484 300 zł oraz rozchody w wysokości 31 760 315 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 307 195 086 zł. Natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach ogółem wynoszą 338 955 401 zł. Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą:

- kredyty  120 000 000 zł,
- emisja papierów wartościowych  156 400 000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  62 555 401 zł.

    Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

    Do budżetu została dołączona prognoza kwoty długu publicznego Miasta sporządzona na lata 2009-2036, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz wyemitowane obligacje komunalne. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w latach 2009-2013 kredytów w łącznej wysokości 366 400 000 zł oraz w latach 2009-2011 emisji obligacji w łącznej wysokości 381 400 000 zł.

    Wyżej wymieniona prognoza kwoty długu publicznego Miasta Szczecin została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie pozytywnie zaopiniowana, jako spełniająca wymogi przepisów art. 169 oraz art. 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. 

    W związku z powyższym planowane przez Miasto wydatki i rozchody w wysokości 338 955 401 zł nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficyt budżetowy w wysokości 307 195 086 zł na 2009 rok, ze względów formalnych, są możliwe do sfinansowania kredytami, emisją obligacji oraz nadwyżką budżetową pod warunkiem, że nadwyżka budżetowa wystąpi w rozliczeniu na dzień 31 grudnia 2008 r.

    Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus                       

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:22:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:22:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 12:16:39 nowa pozycja