Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCCXLII.606.2019

UCHWAŁA NR CCCXLII.606.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
 2. Katarzyna Korkus - Członek
 3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uzasadnienie

W dniach 30 sierpnia oraz 2 września 2019 r. na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2077, z późn. zm.) wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.,
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.,
 • informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwszej półrocze 2019 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakła-dów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający stwierdza, że dane zawarte w informacji są na ogół zgodne z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi - ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Skład zwraca uwagę na nieprawi-dłowe określenie sumy wydatków majątkowych w tabeli 5 sprawozdania (s. 14), w której wskazano iż przedmiotowe wydatki stanowią kwotę 203,7 min zł, podczas gdy rzeczywista kwota stanowi 203 550 39.1,85 zł (203,6 min zł).

Ponadto Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.:

 • wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki;
 • nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;
 • zobowiązania regulowano terminowo.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań staty-stycznych wynika, że dochody zostały wykonane na poziomie 51,7% zaplanowanych dochodów. Wydatki wykonano na poziomie 40,1 % planu, natomiast przychody i rozchody odpo-wiednio 40,2 % oraz 67,1 % zaplanowanych wartości.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniosło na koniec I półrocza 2019 r. 1 224 975 686,18 zł. Wartości przyjęte w planie budżetu wg stanu dzień 30 czerwca br. zapewniają zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca uwagę na występujące w samorządowych instytucjach kultury, których organem kreującym jest Miasto Szczecin, zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wyniosły 3 210,00 zł, zaś Trafostacji Sztuki w Szczecinie 24 215,00 zł.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporzą-dzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2019 r.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2019/10/09 12:54:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2019/10/09 12:54:58 nowa pozycja