Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCXXXIX.443.2020

UCHWAŁA NR CCXXXIX.443.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Dawid Czesyk – Przewodniczący
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2021 rok.

Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami uzupełniającymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznika-mi jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), a w szczególności z art. 212-215 tej ustawy. Przedłożony projekt zawiera wymagane załączniki, w tym zestawienie planowanych kwot dotacji udziela-nych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także wyodrębnienie dochodów i wy-datków określonych przepisami ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-holizmowi, Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skład Orzekający zwraca uwagę na zaplanowane w dziale 756 (str. 8 i 32) projektu dochody w po-staci udziałów Gminy Miasto Szczecin w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku do-chodowego od osób fizycznych w wysokości wykraczającej poza kwoty przedstawione przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w drodze informacji przekazanej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu te-rytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). Zgodnie z treścią ww. informacji zapla-nowny udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz-nych Gminy Miasto Szczecin wynosi 651 065 012 zł.

Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Dochody i wydatki budże-towe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regional-nych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarzadzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/11/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/11/26 14:41:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/11/26 14:41:11 nowa pozycja