Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Organizacyjny
Odpowiadający:
Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/22
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na wniosek Pan Radnego złożony w dniu 11.02.2019r. w sprawie liczby pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach miejskich wskazuję, iż zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Natomiast zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym, z jednoczesnym krótkim przedstawieniem stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania. W kontekście powyższego wniosek złożony w dniu 11.02.2019r. nie spełnia pod względem merytorycznym jaki i formalnym kryteriów określonych we wskazanym przepisie prawa.
Wskazuję, że wymienione we wniosku jednostki organizacyjne są odrębnymi pracodawcami, którzy w ramach posiadanych środków finansowych realizują samodzielną politykę dotyczącą zatrudniania pracowników. W związku z tym nie jesteśmy w posiadaniu wiedzy dotyczącej liczby zatrudnionych pracowników według stanu na dzień 11.02.2019r.
w jednostkach wymienionych we wniosku. Niemniej jednak według danych Urzędu Miasta Szczecin na dzień 11 lutego 2019r. w Urzędzie Miasta Szczecin zatrudnionych było w ramach umowy o pracę 1114 osób, w tym 52 osoby zatrudnione w ramach umowy na zastępstwo. Do zakresu działania oraz zadań gminy, zgodnie z brzmieniem zapisów art. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) nie należy gromadzenie danych dotyczących liczby osób aktywnych zawodowo na określonym obszarze administracyjnym.


Interpelacja: Dot. liczby pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i jednostkach miejskich
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/25, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/02/25 09:53:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/02/25 09:53:01 nowa pozycja