Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2019/09/20
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie


W odpowiedzi na interpelację dotyczącą rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa informuję, iż Rada Osiedla Żelechowa, zgodnie z zapisami § 20 pkt 5 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, uległa rozwiązaniu. Środki na działalność statutową Rady Osiedla Żelechowa stanowią ściśle określoną pozycję w Budżecie Miasta. Należy zaznaczyć, iż powołanie Rady Osiedla odbywa się przede wszystkim na podstawie oddolnej inicjatywy mieszkańców. Rada Osiedla jako jednostka pomocnicza Miasta ma w swoich kompetencjach m.in. inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym przypadku mieszkańców Osiedla Żelechowa.
Miasto, dysponuje środkami budżetowymi i instrumentami, które mogą wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ale dotyczą one działań podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego co do zasady niezależnie od aktywności Rad Osiedli.
Dokumentem programowym określającym kierunki i zasady polityki realizowanej przez Miasto wobec sektora pozarządowego jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalany rokrocznie przez szczecińską Radę Miasta. W roku bieżącym dokument ten określa Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2018 r. „w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem:  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131126.asp?soid=EC12CB71205849EEBA1F438E43138CD7
Program współpracy jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazuje obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również zakres zadań publicznych planowanych do realizacji w danym roku, których wydatki w konsekwencji wpisują się w uchwałę Budżetu Miasta.
W rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podstawowym trybem zlecania organizacjom pozarządowym wykonywania zadań publicznych przez Miasto jest otwarty konkurs ofert. Obszarem zadań publicznych wskazanym w programie współpracy na 2019 r., w jakim Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewidział zlecić organizacjom pozarządowym zadania do realizacji ww. trybie jest gospodarka komunalna, a w nim zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Natomiast wskazane przez Pana zadanie z zakresu działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie zostało uwzględnione w rocznym programie współpracy na 2019 r.
Niemniej jednak, zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku złożenia przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony, o którym mowa w art., 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego, organ administracji publicznej uznając celowość realizacji zgłoszonego zadania publicznego może ogłosić otwarty konkurs ofert. W takim przypadku organizacja składa wniosek o realizację zadania publicznego zawierający w szczególności opis zadania i kalkulację jego kosztów. W przypadku, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, organ informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Szczegółowe zasady współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego reguluje Zarządzenie Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r.
http://111.111.1.98/umszczecinuminet/chapter_50726.asp?soid=3E341FAD787348518A3105283A24C9BA.
Mając na uwadze powyższe, jak również umiejętność reagowania organizacji pozarządowych na problemy społeczne na danym obszarze, znajomość potrzeb lokalnych społeczności i dostosowywanie się do aktualnych potrzeb i zagrożeń w najbliższym otoczeniu, proponowane powyżej narzędzie współpracy finansowej jest najbardziej odpowiednią formą realizacji proponowanego we wniosku zadania.
Wspomniany w interpelacji panel obywatelski, został zaproponowany przez autora jako metoda zbierania opinii reprezentatywnej grupy osób i wypracowania przez nią wiążących rekomendacji w danym temacie – w tym przypadku zwianych z zarządzaniem budżetem Rady Osiedla.
Technika Panelu obywatelskiego polega na zasięganiu przez administrację publiczną opinii dużej (na ogół kilkudziesięcioosobowej), możliwie reprezentatywnej (losowanej) grupy mieszkańców danego terytorium lub użytkowników określonych usług publicznych. Osoby wylosowane do udziału w panelu powinny odzwierciedlać przekrój danej społeczności w zakresie wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Te same osoby pozostają w panelu przez cały okres jego pracy (zazwyczaj jest to kilka następujących po sobie weekendów). Proces przygotowania i przeprowadzenia panelu na temat aspektów związanych z funkcjonowaniem Rady Osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Miasto Szczecin, może być elementem wniosku o realizacje zadania publicznego z inicjatywy własnej złożonego przez zainteresowaną organizację pozarządową.
Szczegółowe informacje nt. procedury realizacji zadania publicznego (BDO-XIV) w ramach wniosku z inicjatywy organizacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym adresem:

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51063.asp?soid=166CD5A1DA1444E5B0757893CD8CEBEB


 


Interpelacja: Dot. rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/09/20, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/09/20 14:07:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/09/20 14:07:04 nowa pozycja