Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Architekta Miasta
Odpowiadający:
Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2021/01/05
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana zapytanie numer 2079 z dnia 22.12.2020 r., dotyczące procedury opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie, uchwalonego Uchwałą nr XIX/603/20 Rady Miasta Szczecin z dnia
30 czerwca 2020 r. informuję, że dwa pisma Rady Osiedla Pomorzany z dnia 10.01.2020 r., załączone do zapytania - są uwagami złożonymi do projektu planu.

Wyłożenie projektu przedmiotowego planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach 5-27.12.2019 r. Po tym terminie wyznaczony był okres na składanie uwag do wyłożonego projektu planu, który trwał do dnia 13.01.2019 r.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
11) wyznacza w ogłoszeniu (…) termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;
12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Zgodnie z ww. pkt 12 Prezydent rozpatrzył uwagi dnia 30.01.2020 r.

Poniżej przedstawiam sposób rozpatrzenia uwag załączonych do zapytania i dotyczących:

1) terenu elementarnego Z.N.8004.U, działki nr 114/23 z obrębu 1056, na którym znajduje się hurtownia elektryczna, położonego pomiędzy ul. Milczańską a Orawską.

Uwaga nie została uwzględniona. Pozostawiono na terenie Z.N.8004.U funkcję usługową z dopuszczeniem jej rozbudowy od dwóch do czterech kondygnacji. W celu poprawy warunków dojazdu do szkoły i terenów przyległych wyznaczono teren Z.N.8053.KD.D (ul. Orawska) – pas drogi o szerokościach pozwalających na nawracanie, parkowanie itd., co poprawi ruch komunikacyjny w tym rejonie. Obecny plac manewrowy wyznaczony w planie posiada powierzchnię około 1800m2, szerokość od 21 – 28 m, długość ok. 78 m. Nie uwzględniono likwidacji istniejącej funkcji usługowej i realizacji parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców na terenie Z.N.8004.U.

2) terenu elementarnego Z.N.8013.MW,U, działki nr 33/12 i 33/17 z obrębu 1056, na których obecnie znajdują się pawilony handlowe oraz park osiedlowy.

Uwagi nie zostały uwzględnione. Poniżej uzasadnienie dla poszczególnych zagadnień wymienionych w piśmie:

Ad. 1. Pogorszenie sytuacji parkowania w osiedlu, na którym zrealizowano budynki wielorodzinne przy ul. Dunikowskiego (poza obszarem planu), ul. Powstańców Wlkp. (rejon dawnej Meble Polonia – poza obszarem planu), ul. Milczańskiej i ul. Ruskiej dotyczą realizacji budynków w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy oraz przepisów, które nie zobowiązują do wykonania konkretnej, uzależnionej od liczby mieszkań liczby miejsc postojowych, co z kolei powoduje brak odpowiedniej liczby miejsc postojowych. W przypadku planu sytuacja jest odmienna, ponieważ nakłada obowiązek zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc postojowych, które muszą być zrealizowane na terenie inwestycji. W planie ustalono, zgodnie ze Studium niezbędną ilość miejsc postojowych w proporcji 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie. Projektowane miejsca postojowe muszą być zlokalizowane w granicach inwestycji.

Ad. 2. W celu ograniczenia uciążliwości wynikających z lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie Z.N.8013.MW,U, obszar terenu elementarnego Z.N.8013.MW,U zmniejszono z ok. 6600m2 na ok. 2480m2, teren wyznaczono wyłącznie wzdłuż ul. Legnickiej i „odsunięto” od ul. Orawskiej, którą dojeżdża się do kościoła. Ponadto wyznaczono teren zieleni urządzonej z ciągiem pieszym, jako ogólnodostępny teren spacerowy dla mieszkańców, zabezpieczając tym samym ruch pieszy z osiedla do kościoła. Poszerzono w planie szerokość ulicy Legnickiej w liniach rozgraniczających, co umożliwi realizację ulicy o lepszych parametrach. Ustalono parametry dla zabudowy wraz z niezbędnymi wskaźnikami miejsc postojowych, zgodnymi ze Studium oraz obowiązkiem realizacji terenu rekreacyjno - wypoczynkowego, którego wielkość określa się na podstawie ilości projektowanych mieszkań, ponadto obniżono wysokość zabudowy z 5 do 4 kondygnacji.

Ad. 3. W planie ustalono strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, charakterystycznej dla dawnej kolonii Pomorzany. W strefie m. in. znalazł się kościół, jako dominanta przestrzenna oraz teren wskazany pod zabudowę. Ideą wyznaczenia strefy w planie jest podkreślenie osi widokowej przebiegającej wzdłuż ul. Frysztackiej na obecny kościół (dawną wieżę ciśnień) oraz zachowanie zabudowy o wartościach zabytkowych wzdłuż ul. Ruskiej, Orawskiej i Legnickiej. Obecnie przy ul. Legnickiej istniejąca zabudowa usługowa odcina i zakłóca oś widokową. Plan likwiduje tą zabudowę, wprowadza linie zabudowy pozwalające na zachowanie widoku na kościół oraz wymusza realizację przejścia pieszego do kościoła, łączącego ul. Orawską z Legnicką.

Rozpatrzenie uwag znajduje się w Załączniku Nr 4 do ww. uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie.
Procedura opracowywania projektu planu oraz kolejne jej etapy są ściśle określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po etapie składania uwag następuje rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, następnie uchwała jest kierowana na sesję Rady Miasta. Przed sesją na komisjach Radni zapoznają się z uwagami i je akceptują bądź nie, kwestie sporne są wyjaśniane i dyskutowane. W tym przypadku sposób rozpatrzenia uwag został zaakceptowany przez Radnych. Ostatnim etapem jest sesja Rady Miasta, na której przedstawiany jest projekt planu i głosowanie uchwały zawierającej załącznik z rozpatrzeniem uwag wniesionych do projektu.

Uchwała w sprawie mpzp „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie została przyjęta na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 30 czerwca 2020 r., tym samym radni zaakceptowali przyjęte rozwiązania.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje w procedurze udzielania odpowiedzi na korespondencję. Złożone pisma przez Radę Osiedla Pomorzany są uwagami złożonymi do projektu planu, natomiast odpowiedzią na zagadnienia poruszane
w uwagach jest załącznik nr 4 do uchwały w sprawie planu. Reasumując należy stwierdzić, że odpowiedź została udzielona poprzez rozpatrzenie uwag i zawarcie ich w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie.
 


Interpelacja: Dot. braku odpowiedzi na pisma Rady Osiedla Pomorzany
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/01/05, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2021/01/05 10:17:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2021/01/05 10:17:54 nowa pozycja