Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/19
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zasad lokalizacji, formy reklamy w przestrzeni publicznej Miasta informuję, że w zakresie pasa drogowego dróg publicznych oraz  na gruntach dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecinnadzór w tej kwestii sprawuje Zarząd Dróg  i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

          W trosce o ład oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu, ZDiTM nie udziela zezwoleń na przypadkową lokalizację reklam na barierach separacyjnych w pasach drogowych. Wszelkie zdarzenia bezprawnego umieszczania plakatów są zgłaszane Policji, niestety, z uwagi na niewykrycie sprawcy wykroczenia, postępowania są umarzane, natomiast plakaty umieszczane bezprawnie są usuwane przez ZDiTM w ramach wykonywania bieżących zadań. Wydanie zgody na lokalizację reklam wolnostojących poprzedzone jest oceną pod względem zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pod względem oddziaływania na bezpieczeństwo i organizację ruchu. Podobna sytuacja ma miejsce w chwili przedłużania wydanych wcześniej zezwoleń. Co do uregulowań kompleksowych należy wskazać, że 27 października 2015 roku, przez Radę Miasta Szczecin, została podjęta uchwała nr XII/280/15 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta projektu uchwały ustalającej na terenie Miasta Szczecin zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.Zarządzeniem nr 389/15 z dnia 26 października 2015 roku Prezydent Miasta Szczecin powołał do opracowania projektu uchwały interdyscyplinarny Zespół, który pracował ponad dwa lata przygotowując szczeciński projekt „uchwały reklamowej”, mającej na celu uregulowanie poruszanej kwestii. Prace prowadzone były w oparciu o indywidualne założenia, uwzględniające specyfikę Miasta. W procesie legislacyjnym prowadzone były szerokie konsultacje społeczne, zarówno w trybie ustawowym jak i pozaustawowym. We wrześniu 2017 roku projekt "uchwały reklamowej" został przekazany do Biura Rady Miasta.

Odnosząc się do wskazanej w interpelacji lokalizacji plakatów pod wiaduktem przy ul. 26 Kwietnia, wyjaśniam, że zarówno przedmiotowy teren jak i obiekt inżynierski, na którym plakaty zostały umieszczone, stanowi własność PKP S.A. Jednocześnie informuję, że udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia reklamy i oznaczeń przedsiębiorcy na terenie Gminy Miasto Szczecin, reguluje Zarządzenie Nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianego zarządzenia Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, przyjmuje wnioski o udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia reklamy. Wnioski te winny zawierać: mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy wraz z podaniem numeru działki i obrębu oraz z naniesionym aktualnym stanem władania nieruchomości, projekt graficzny reklamy lub wizualizację reklamy w terenie (na budynku), uproszczony schemat posadowienia reklamy w terenie (rodzaj fundamentu), informację o powierzchni zajętej przez rzut poziomy fundamentu oraz reklamy na grunt w celu obliczenia należnego podatku od nieruchomości, informację na temat sposobu zasilania w energię elektryczną w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej, opinię Architekta Miasta, decyzję o warunkach zabudowy, zgodę konserwatora zabytków, jeżeli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, opinię właściwej Rady Osiedla. Kompletne wnioski uzyskują niezbędne opinie i informacje merytorycznie odpowiedzialnych jednostek: Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w celu uzyskania informacji na temat zgodności lokalizacji reklamy z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ustalenia czy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin w zakresie zgodności ze studium lub założeniami planistycznymi (w przypadku braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego miasta), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii na temat kolizji proponowanej lub istniejącej lokalizacji reklamy z zielenią, Zakładu Usług Komunalnych – w przypadku lokalizacji reklam na terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd Zakładowi Usług Komunalnych w sposób określony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - z powiadomieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wyżej wymienione jednostki organizacyjne zobowiązane są wydać w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku, wymagane opinie i informacje. Wniosek zostaje rozpatrzony odmownie jeżeli choć jedna z wymaganych opinii jest negatywna. W tym przypadku wnioskodawca zostaje o tym fakcie powiadomiony przez jednostkę przyjmującą wniosek. Umowy dzierżawy lub użyczenia nieruchomości pod umieszczenie reklamy zawarte między wnioskodawcą, a Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w swoich zapisach zawsze wskazują zobowiązania użytkownika do umieszczenia na nośniku reklamowym swojego identyfikatora, utrzymania reklamy w czystości oraz należytym stanie technicznym, uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia montażu (zgodnie z przepisami prawa budowlanego), zagospodarowania okolicznego terenu w uzgodnieniu z wydzierżawiającym. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu używania przedmiotu dzierżawy. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zawiera także umowy dzierżawy lub użyczenia pod umieszczenie reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta, wykonujący zadania starosty, z wyłączeniem pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068). Na terenie Gminy Miasto Szczecin w chwili obecnej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ma zawartych 107 umów dzierżawy i 13 umów użyczenia gruntu z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy, a także 25 umów dzierżawy na umieszczenie reklam na budynkach będących własnością Gminy  Miasto Szczecin.

 

 


Interpelacja: Dot. zasad lokalizacji, formy reklamy w przestrzeni publicznej miasta
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/20, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/02/20 08:40:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/02/20 08:40:13 nowa pozycja