Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Spraw Społecznych
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/04/21
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 6 kwietnia 2020 r. uprzejmie informuję, że w jednostkach pomocy społecznej Gminy Miasto Szczecin wdrożone zostały specjalne rozwiązania mające na celu udzielnie pomocy w najlepszej możliwej obecnie formie.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników kontakt osobisty we wszystkich jednostkach został ograniczony do minimum. Porady psychologiczne przeprowadzane są drogą telefoniczną, dlatego od połowy marca w Sekcji Terapii i Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonuje dodatkowy telefon pod którym dyżurują psychologowie i terapeuci. Z ich wsparcia można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod nr telefonu 91 46 46 335. Poza kontaktem telefonicznym, istnieje również możliwość przeprowadzenia wideorozmowy poprzez Skype. Jest to dodatkowa forma, przeznaczona przede wszystkim dla osób, które znalazły się w głębokim kryzysie i potrzebują dodatkowego wsparcia psychologicznego. W sumie w okresie od 13 marca do 7 kwietnia w Sekcji Terapii i Profilaktyki specjaliści w trakcie dyżurów odebrali 207 telefonów – 8 z nich dotyczyło zjawiska przemocy, przeprowadzona została jedna interwencja w środowisku dotycząca przemocy wobec dziecka.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie funkcjonuje także całodobowa Sekcja Interwencji Kryzysowej. Do jej głównych zadań należy udzielanie pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy, podejmowanie interwencji w kryzysowych sytuacjach, czy prowadzenie całodobowego punktu konsultacyjno-informacyjnego. Dodatkowo w strukturach sekcji prowadzony jest także hostel dla osób doznających przemocy w rodzinie. W okresie od 13 marca do 7 kwietnia do Sekcji wykonano 173 telefony - 20 z nich dotyczyło sytuacji związanych z przemocą (109 dotyczyło spraw socjalnych, 17 osób poszukiwało pomocy psychologicznej, 27 dzwoniło w poszukiwaniu informacji).
Z zachowaniem wszelkich zaleceń i środków ostrożności prowadzone są także działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy kontaktują się z daną rodziną czy osobą, rozpoznają potrzeby i sytuację. Udzielają odpowiedniego wsparcia telefonicznie mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców jak i pracowników czy służb. Wszystkie działania podejmowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz adwokata, specjalisty w dziedzinie prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W sytuacjach gdy dochodzi do stosowania przemocy dalej przeprowadzane są interwencje. W razie konieczności służby stosują także środki zapobiegawcze w postaci nakazu opuszczenia mieszkania, czy umieszczenia sprawcy przemocy w areszcie. W obecnej sytuacji nie notujemy wzrostu liczby zgłoszeń, czy zakładanych Niebieskich Kart. W marcu tego roku do MOPR wpłynęło 114 nowych procedur. W analogicznym okresie roku 2019 było ich 133.
Działania MOPR dodatkowo wspierane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, którego pracownicy świadczą poradnictwo telefoniczne (1 terapeuta ds. uzależnień, 3 terapeutów, 3 psychologów, 1 specjalista pracy socjalnej) oraz organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego.
O wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz osób doznających przemocy oraz formach wsparcia psychologicznego szeroko informowani byli mieszkańcy miasta – zarówno za pośrednictwem strony internetowej MOPR, strony internetowej Wiadomości Szczecin, jak i publikacji, czy wystąpień w lokalnych mediach.

 


 


Interpelacja: Dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet i dzieci w czasie epidemii koronawirusa
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/04/23, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/04/23 09:09:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/04/23 09:09:20 nowa pozycja