Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Oświaty
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/22
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Gwarantowany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej system oświaty w Polsce zapewnia każdemu obywatelowi możliwość realizacji prawa do kształcenia się oraz do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Jest to zadanie subwencjonowane, realizowane przy udziale samorządów terytorialnych. Oznacza to, że finansowanie zadań oświatowych, w tym wynagrodzeń nauczycieli, należy do władzy państwowej, a nie samorządowej.
Edukacja jest jednym z priorytetów Miasta Szczecin i każdego roku środki finansowe przeznaczane na tą sferę stanowią znaczną część budżetu miasta. Otrzymywana od Państwa subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków, jakie miasto ponosi na edukację publiczną. Brakujące ok. 40 % kwoty Miasto musi sfinansować z własnych środków budżetowych. W wyniku wprowadzanych zmian w prawie oświatowym i reformy systemu edukacji nastąpił znaczny wzrost dopłaty z budżetu miasta na cele oświatowe. Tylko w ostatnim roku budżetowym dopłata do subwencji wzrosła ze 186 mln zł ujętych w planie budżetowym do 211 mln zł na poziomie wykonania budżetu.
Środki finansowe przekazywane w ramach subwencji oświatowej na rządową regulację wynagrodzeń nauczycieli pozwalają jedynie na pokrycie kosztów na poziomie wynagrodzenia zasadniczego. Wszelkie dodatkowe składniki wynagrodzenia nauczycieli, których wysokość zależy od stawki wynagrodzenia zasadniczego, Miasto zmuszone jest finansować z własnych środków.
Zgodnie z wspomnianym przez Panią art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) istnieje możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego. W myśl art. 91 d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 i 10a wykonuje rada miasta. Ponadto wszelkie ewentualne zmiany wywołujące skutki finansowe muszą mieć zapewnione finansowanie w budżecie miasta.
Słusznie podkreśla Pani w swojej interpelacji znaczenie wysokiej jakości nauczania. Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) nadzór nad jakością kształcenia i prawidłowością przebiegu procesu nauczania, w imieniu wojewody, sprawuje kurator oświaty. Jednakże Prezydent Miasta Szczecin mając na względzie dobro uczniów i nauczycieli naszego miasta, z własnej inicjatywy, co roku przeznacza ok. 4mln zł na realizację Miejskich Programów Jakościowych, które stanowią ważny element szczecińskiej polityki oświatowej mającej na celu podnoszenie jakości kształcenia i wyrównywanie szans poprzez tworzenie innowacyjnych i autorskich programów nauczania.


 


Interpelacja: Dot. zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/28, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/02/28 11:37:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/02/28 11:37:22 nowa pozycja