Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków
informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na rok 2024.

Wnioski spełniające wymogi formalne określone w uchwale nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020, poz. 5756 oraz poz. 926 z 2021 r.) należy składać w następujących terminach (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu):

  • Wnioski na prace planowane do przeprowadzenia w 2024 roku  - od 1 września do 31 października 2023 r.
  • Wnioski o refundację nakładów poniesionych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji od dnia 1 do 31 stycznia 2024 r.

O udzielenie dotacji mogą się starać właściciele lub posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które nie stanowią wyłącznej własności Gminy Miasto Szczecin.

Wnioski do pobrania oraz więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=9A95595233B647BA89BB8611C06C68EF

 

OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków informuje o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Szczecina w 2023 r.

Tabela z wynikami naboru wniosków wraz przyznanymi kwotami dotacji oraz oceną punktową

Tabela 2023

OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków informuje o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Szczecina w 2022 r.

Tabela z wynikami naboru wniosków wraz przyznanymi kwotami dotacji oraz oceną punktową

/UMSzczecinFiles/file/Wyniki_2022.pdf

 

OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków

informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na rok 2023.

Wnioski spełniające wymogi formalne określone w uchwale nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020, poz. 5756 oraz poz. 926 z 2021 r.) należy składać w następujących terminach (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu):

  • Wnioski na prace planowane do przeprowadzenia w 2023 roku  - od 1 września do 31 października 2022 r.
  • Wnioski o refundację nakładów poniesionych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji od dnia 1 do 31 stycznia 2023 r.

O udzielenie dotacji mogą się starać właściciele lub posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które nie stanowią wyłącznej własności Gminy Miasto Szczecin.

Wnioski do pobrania oraz więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=9A95595233B647BA89BB8611C06C68EF


OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków informuje o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Szczecina w 2021 r.

Tabela z wynikami z wynikami wniosków z przyznanymi kwotami dotajci oraz oceną punktową

/UMSzczecinFiles/file/WYNIKI_2021.pdf


OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 2 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy Uchwały Nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. poz. 5756, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2021 r. poz. 926).

Wyjątkowo, jeszcze do dnia 12 lutego 2021 r. właściciele lub posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą składać wnioski o dofinasnowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tych zabytkach, które planowane są do wykonania w 2021 r., a do 31 stycznia 2021 r. możliwe jest składanie wniosków o refundację poniesionych nakładów. Terminy składania wniosków w kolejnych latach zostały okreśony w następujący sposób:

  • w przypadku prac planowanych - od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
  • w przypadku refundacji - od 1 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

 


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.). OSTATNIA AKTUALIZACJA:  14.03.2022 r.

 Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie poniżej. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.

  

INFORMACJA

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 56) 

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłączeniu z dniem 17.03.2023 r. karty adresowej zabytku – kamienicy, położonej przy ul. Krasińskiego 6 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.

 

POUCZENIE O SKUTKACH PRAWNYCH UJĘCIA ZABYTKU W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Włączenie karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków wymaga zawiadomienia właściciela lub posiadacza zabytku, do którego dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku, z tym że zawiadomienie to przesyła się najwcześniej 14 dni po przesłaniu zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.   

Na czynność włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków nie przysługuje zażalenie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz.U. z 2021 poz. 735 – t.j. ze zm.).

Gminna ewidencja zabytków nie stanowi formy ochrony konserwatorskiej wskazanej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale jest podstawą do sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami.

Ponadto zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków są obejmowane ochroną konserwatorską na mocy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleniami ochrony w decyzjach lokalizacyjnych wydawanych na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 – t.j. ze zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.

 


 INFORMACJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

 


  

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ZAWIADOMIENIA WSKAZANE JAKO WARUNKI W WYDANYM POZOLENIU KONSERWATORSKIM, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2 pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3 ww. rozporządzenia, przekazuje się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 91 4245654, 91 4351172, 91 4245850, 91 4245849
fax. 91 4351154
 
udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/05/09, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Hanna Olejnik, dnia: 2024/06/07 09:16:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Olejnik 2024/06/07 09:16:53 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2024/04/16 14:53:40 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2024/04/11 14:42:30 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2024/04/11 14:26:43 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2023/12/29 16:41:01 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2023/12/21 07:50:04 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2023/12/20 12:07:38 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2023/09/21 14:20:46 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2023/04/20 10:06:34 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2023/03/17 13:28:48 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2023/03/02 09:54:50 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2022/12/29 12:15:40 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/10/26 15:18:30 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2022/08/30 11:20:40 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2022/05/18 12:47:20 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2022/04/29 15:10:21 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/15 13:05:32 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/14 15:16:28 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/14 14:49:42 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/01 15:29:32 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/02/25 13:29:49 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2022/01/04 13:58:38 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2022/01/04 13:14:48 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/20 15:27:06 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/08 13:56:54 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/08 10:03:35 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/07 15:30:06 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/15 09:09:23 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/15 09:06:10 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/14 12:47:01 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/14 12:45:41 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/14 12:44:58 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/08/20 11:15:43 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 15:18:33 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/06/25 15:18:47 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/05/19 10:06:21 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/05/19 09:47:11 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/05/04 14:20:49 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/01/14 09:04:23 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/01/14 09:03:19 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/30 13:26:17 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2020/11/23 10:22:10 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2020/11/20 13:48:58 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:12:28 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:10:46 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:54:15 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:21:56 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:21:38 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:20:41 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/09/16 14:23:51 modyfikacja wartości