Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Animator Sportu

  
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY” 
 

 
 Uchwałą Nr LXIII/1167/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.  przyjęto Projekt realizowany w ramach polityki kultury fizycznej „Animator sportu dzieci i młodzieży”  
 
   1. Cele i zadania programu:
 
1)      zwiększenie aktywności i efektywności działań osiedlowych klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
2)      organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z terenu działalności Osiedlowego Klubu Sportowego; Uczniowskiego Klubu Sportowego;
3)      przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, szczególnie w dzielnicach o najwyższym wskaźniku bezrobocia;
 
   2.Zasady realizacji programu:
 
1) dla Animatorów sportu dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze konkursu ofert dla Osiedlowych Klubów Sportowych lub Uczniowskich Klubów Sportowych, przeznaczone zostaną środki finansowe na umowy w wysokości po 500 zł (brutto) miesięcznie,
2) w przypadku współfinansowania zadania przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego Gmina Miasto Szczecin przeznacza na ten cel 50% proponowanej kwoty brutto miesięcznie.
 
   3.Organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych mogą być:
 
1) Osiedlowe Kluby Sportowe,
2) Uczniowskie Kluby Sportowe.
 
   4.Adrestem programu mogą być:
 
1) trenerzy, instruktorzy i nauczyciele wychowania fizycznego pracujący z dziećmi
i młodzieżą w Osiedlowych Klubach Sportowych, Uczniowskich Klubach Sportowych w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.

   5.Kryteria zgłoszeń

1) Zgłoszenia kandydatów- przystąpienie do otwartego konkursu ofert dla Osiedlowych Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubach Sportowych z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozwijanie sportu dzieci i młodzieży.
 
   6.Sposób wyboru uczestników
 
1)      Maksymalnie 1-3 kandydatów z jednego klubu.
 
   7.Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego

1)      Klub dodatkowo otrzyma środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, którego wartość nie przekroczy maksymalnie 3.000 zł brutto w każdej edycji konkursu.

   8.Sposób realizacji zadania

1) Zakres zadań animatora sportu dzieci i młodzieży i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa animatora z Osiedlowym Klubem Sportowym lub Uczniowskim Klubem Sportowym.

    9.Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

1) Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin;
2) Osiedlowe Kluby Sportowe lub Uczniowskie Kluby Sportowe dokonują kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozliczają i opracowują sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
3) Kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu Klub przedkłada do Wydziału Sportu i  Turystyki Urzędu Miasta Szczecin;
 
 
       ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
 
      1..Ramowe wskazówki i kalkulacje dla realizatorów programu „Animator sportu dzieci
i młodzieży” , stanowiącego integralną część umowy Klubu z Animatorem.
1) Zajęcia prowadzone przez Animatora realizowane są w oparciu o opracowany i zaakceptowany przez Klub program, stanowiący integralną część dokumentacji pracy Animatora.
 
2)  Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Osiedlowym Klubem Sportowym lub Uczniowskim Klubem Sportowym., a konkretną osobą – Animatorem, zostanie zrealizowane miesięcznie 20 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć Animatora” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy .
 
3) Rozliczenie dokonane w „Dzienniku Zajęć Animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków Urzędu Miasta Szczecin po wykonaniu umowy.
 
4)  Ustala się, że w ramach w/w 20 godzin (pkt. 1) można przeznaczyć do 2 godziny na udział w zawodach sportowych.
 
5) Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi 15 do 24 osób.
 
6) Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednej jednostki treningowej powinna wynosić 90 minut.
 
7) Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” muszą być ubezpieczeni, a uczestnicy posiadać aktualne badania lekarskie.
 
8) W uzasadnionych wypadkach podpisujący umowę – z Klubem może, po porozumieniu z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Szczecin wyrazić zgodę na niewielkie odstępstwa od w/w ustaleń. Nie dotyczy to punktu 6 oraz terminu realizacji umowy.
 
 Realizacja Projektu
Animator Sportu dzieci i młodzieży” 

W 2008 r. w realizowanym projekcie uczestniczyło 15 osób z 8 Klubów / 4 Uczniowskie Kluby Sportowe i 4 Osiedlowe Kluby Sportowe/.
Beneficjentów programu wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert na, który przeznaczono kwotę 50 000 zł./ w tym   
42 000 zł przeznaczono na płace Animatorów na  okres 6 miesięcy, 8 000 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego/.

W 2009 r. w realizacji projektu uczestniczy 26 osób z 16 Klubów / 10 Uczniowskich Klubów Sportowych i 6 Osiedlowych Klubów Sportowych /.
Na ww. cel przeznaczono środki w wysokości 50 000 zł. /w tym 34 500 zł na płace Animatorów na okres 3 miesięcy i 15 500 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego/.

W 2010 r. na realizację projektu „Animator Sportu dzieci i młodzieży” w budżecie WSiT zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł.
 
W 2011 r.. na realiyacje Programu w budecie WSiT zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/08/18, odpowiedzialny/a: Barbara Nowakowska, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2011/03/02 10:21:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2011/03/02 10:21:12 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/08/18 13:31:21 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/08/18 13:30:19 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2008/02/12 11:13:04 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 11:14:52 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/07/24 13:05:04 nowa pozycja