Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Baza sportowa

 W imieniu Gminy Miasto Szczecin, miejskimi obiektami sportowymi zarządza Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji I Rehabilitacji powołany przez Radę Miasta Szczecina
uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r. .

Wykaz obiektów sportowych zarządzanych przez MOSRiR

Inne obiekty

Wyciąg ze statutu Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji:

§1.1.Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
2.Siedzibą Ośrodka jest Miasto Szczecin.
3.Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Szczecin.
4.Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Prezydent Miasta Szczecina.

§ 2.1.Ośrodek realizuje zadania własne miasta Szczecina z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz zadania zlecone miastu w tym zakresie.
2.Ośrodek zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym Miasta Szczecina. Wykaz obiektów komunalnych stanowiących bazę Ośrodka zawiera załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania

§ 3. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone określone w następujących aktach prawnych:
1)Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. – o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9 poz.43

z późniejszymi zmianami).
2)Ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
3)Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).
4)Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.–o kulturze fizycznej ( Dz. z 2001r. Nr.81, poz. 889 z późniejszymi zmianami).
5)Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, zm. z 2003r. Nr 60, poz.535).
6)Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. z 1997 r.Nr123, poz. 776,z późniejszymi zmianami).
7)Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 , poz.148 z późniejszymi zmianami).
8)Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych , gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń

i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz.1333).
9)Niniejszego Statutu.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu:
1)utrzymania bazy sportowej i rekreacyjnej miasta przyjętej w trwały zarząd,
2)udostępniania bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym: klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, fundacjom, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i osobom prywatnym,
3)prowadzenia działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki,
4)organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
5)organizowania zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
6)eksploatacji i konserwacji istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz jej rozbudowy,
7)prowadzenia działalności hotelarsko- gastronomicznej,
8)prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka, prowadzenia innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.
9)prowadzenia remontów bieżących bazy sportowej i rekreacyjnej.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 5. 1.Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2.Prezydent Miasta powołuje i odwołuje Dyrektora.
3.Dyrektor zarządza mieniem Ośrodka w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§6. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

§ 7. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Szczecina lub wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta.

§8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustanawiany zarządzeniem Dyrektora Ośrodka i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Szczecina, na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie

§ 9. 1.Dyrektor Ośrodka odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej i instytucjonalnej).
2.Ośrodek podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego uprawnionych.
3.Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej funkcjonalnej wykonują z urzędu: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w ramach ich funkcji bądź powierzonych obowiązków.
4.Dyrektor Ośrodka sprawuje osobisty nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10.1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym".
3. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Miasta.
4. Ośrodek realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta.

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki pracowników

§ 13. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają:
1) kodeks pracy
2) regulamin pracy.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 14.Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu

§ 15.Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2011/01/14, odpowiedzialny/a: Piotr Dykiert, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2012/04/27 09:02:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2012/04/27 09:02:56 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2011/01/14 09:10:18 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2011/01/14 09:09:41 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2009/08/31 13:42:20 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2009/08/12 14:16:44 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2008/08/01 13:07:03 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2008/08/01 13:02:35 nowa pozycja