Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Nadzór właścicielski

Wydział Gospodarki Komunalnej

Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 091-42-45-630, e-mail: wgk@um.szczecin.pl

Do zadań Wydziału należy:

 • nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci wodociągowej, zdrojów ulicznych na tej sieci, studni publicznych, studni awaryjnych, nabrzeży, fontann, kąpielisk, basenów przeciwpożarowych, itp.
 • opiniowanie lokalizacji zdrojów ulicznych na miejskiej sieci wodociągowej,
 • nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej,
 • nadzór w zakresie wprowadzania ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
 • nadzorowanie zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ciepłowniczej powierzonych Miastu na podstawie zawartych porozumień,
 • realizacja uprawnień z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie,
 • nadzór w zakresie utrzymania i eksploatacji cieków, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta,
 • nadzór nad działalnością spółek wodnych,
 • zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzania statutu spółek wodnych, wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych ustawą Prawo wodne, występowanie o skreślenie spółki z katastru wodnego,
 • koordynowanie działań dotyczących ustalania potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta,
 • współpraca w zakresie opracowywania projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta, projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych,
 • w zakresie wdrażania programów pomocowych - współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej:
  1) nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi funduszami pomocowymi oraz instytucjami finansowymi,
  2) poszukiwanie oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań Gminy Miasto Szczecin w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej,
  3) inspirowanie działań mających na celu wykorzystanie środków pozyskiwanych z funduszy pomocowych lub instytucji finansowych,
 • w zakresie nadzoru nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz lokalnym transportem zbiorowym:
  1) planowanie rozwiązań systemowych w zakresie utrzymania i rozwoju drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu i komunikacji miejskiej,
  2) koordynacja i tworzenie bieżących oraz wieloletnich planów inwestycyjnych pod kątem utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu oraz lokalnego transportu zbiorowego,
 • w zakresie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych:
  1) nadzór nad eksploatacją składowisk odpadów komunalnych, stacji zlewnych nieczystości płynnych oraz innych obiektów służących unieszkodliwianiu odpadów,
  2) planowanie i koordynowanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów,
  3) nadzór nad wywozem odpadów stałych i nieczystości ciekłych, prowadzonym przez różne podmioty gospodarcze,
  4) nadzór nad prowadzeniem działalności związanej z wywozem i gromadzeniem odpadów,
  5) ewidencja dzikich wysypisk oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
  6) przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie należytego stanu obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii Wydziału,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu grzebowisk,
 • inicjowanie, wspieranie działań mających na celu budowę, utrzymanie i eksploatację grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Mieście,
 • nadzór oraz koordynacja działań w zakresie utrzymania porządku i czystości granicach administracyjnych miasta,
 • opracowywanie planów dotyczących poprawy czystości i estetyki Miasta,
 • w zakresie bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej Miasta, koordynowania działań w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej raz telekomunikacji :
  1) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych,
  2) współpraca z jednostkami Miasta oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych,
  3) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją sieci przesyłowej do zbiorników wodnych,
  4) nadzór nad utrzymaniem, remontami i eksploatacją nabrzeży, fontann, kąpielisk, basenów przeciwpożarowych i Teatru Letniego,
  5) współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w mieście,
  6) współpraca z podmiotami w zakresie dzierżaw nieruchomości Miasta, będących w zarządzie zakładów budżetowych,
  7) współpraca z Radami Osiedla w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu Osiedla,
  8) koordynowanie działań związanych z dofinansowaniem zadań zleconych, realizowanych przez Rady Osiedla,
  9) koordynowanie działań dotyczących ustalenia potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta,
  10) przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie należytego stanu obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii Wydziału,
  11) programowanie i wdrażanie polityki cieplnej Miasta,
  12) opiniowanie planów przestrzennych i dokumentacji dotyczących uzbrojenia energetycznego,
  13) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
  14) tworzenie planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  15) udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz wszelkich innych zagrożeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Miasta,
  16) współdziałanie w akcjach związanych z funkcjonowaniem Miasta w warunkach zimowych i łagodzeniu skutków zimy,
  17) współpraca z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, jednostkami pogotowia technicznego (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Pogotowie Dźwigowe), jednostkami organizacyjnymi Urzędu, Strażą Miejską, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze wszystkimi innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Mieście.

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 r. dotyczące przystąpienia do opracowania projektu
"Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025"

Pliki do pobrania:

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Szczecin na lata 2014-2025 - wersja do konsultacji

Rysunki w wysokiej rozdzielczości:

Rysunki - Załącznik 1

Rysunki - Załącznik 2

Rysunki - Załącznik 3

Rysunki - Załącznik 4

Rysunki - Załącznik 5

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu dokumentu pn. Plan zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025

   Rycina 1 - Zanieczyszczenia - inwestycje

 Rycina 2 - Obszary chronione

Rycina 3 - Obszary chronione - inwestycje

Rycina 4 - Konflikt A

Rycina 5 - Konflikt B

Rycina 6 - Konflikt C

 dsds Ry

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2014/04/28, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Sandra Berezowska, dnia: 2024/03/28 12:10:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sandra Berezowska 2024/03/28 12:10:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/06/16 12:52:26 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/08 09:35:25 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/08 09:34:14 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/08 08:26:00 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/07 15:23:06 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/28 15:33:15 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/28 15:28:29 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/28 15:27:59 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/25 08:20:42 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/25 08:19:43 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/24 15:18:01 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/24 15:16:20 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/24 15:10:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/20 08:51:01 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:25:28 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:24:07 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:23:01 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:06:30 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2009/05/18 13:01:17 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/30 13:19:03 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 11:53:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 11:52:39 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 11:49:01 nowa pozycja