Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. ujawnienia nazwisk osób z którymi Gmina Szczecin zawiera umowy

Numer: 1342
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2014/01/13

Publiczny rejestr umów, który od kilku miesięcy funkcjonuje na stronie internetowej Gminy Miasta Szczecin, w Biuletynie Informacji Publicznej, stał się ważnym źródłem informacji o wydatkach publicznychdla mieszkańców naszego miasta oraz znacząco poprawił transparentność działalności urzędu.

Niestety, pomimo informacji przedstawiających wartość umów, ich przedmiot oraz nazwę podmiotów gospodarczych wykonujących zlecenia na rzecz miasta, rejestr nie zawiera informacji o osobach fizycznych będącymi stronami poszczególnych umów. Powód anonimizacji danych osobowych został przedstawiony w odpowiedzi na interpelację z dnia 8 maja 2013 r., w której zaznaczono, iż „zasadnicze znaczenie w przypadku informacji, które mają znaleźć się w Publicznym Rejestrze Umów w kształcie zaproponowanym przez Radę Miasta Szczecin, będzie miała jedna ze sfer prywatności osoby fizycznej, tj. sfera danych osobowych. W tym miejscu należy powołać przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którym, w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Przytoczony w odpowiedzi powód utajniania nazwisk zleceniobiorców jest naszym zdaniem niezasadny, bowiem Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. I CSK 190/2012) stwierdził, że „ujawnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego imienia i nazwiska osoby, która zawarła z nią umowę cywilnoprawną, nie narusza prawa do prywatności tej osoby, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)”.Jednocześnie w swojej decyzji Sąd Najwyższy zaznaczył, iż:

  1. „Do prywatnej sfery życia zalicza się przede wszystkim zdarzenia i okoliczności tworzące sferę życia osobistego i rodzinnego. Szczególny charakter tej dziedziny życia człowieka uzasadnia udzielenie jej silnej ochrony prawnej. Nie znaczy to, by każda informacja dotycząca określonej osoby była informacją z dziedziny jej życia osobistego. Reżim ochrony prawa do prywatności i reżim ochrony danych osobowych są wobec siebie niezależne. Niewątpliwie dochodzi przy tym do wzajemnych relacji i oddziaływania tych reżimów, bowiem w określonych sytuacjach faktycznych przetworzenie danych osobowych może spowodować naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do prywatności, bądź ochrona prawa do prywatności będzie wymagała sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych”,
  2. „W konsekwencji należy zatem przyjąć, że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.” Należy również zaznaczyć, iż Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 września 2012 r. stwierdził, że „zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacja może dotyczyć sprawy publicznej, nie tylko wtedy, gdy została wytworzona przez podmioty wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy, ale również wtedy, gdy odnosi się do nich w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym. Dlatego informacją publiczną jest też treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego”.

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty, apelujemy o pełną jawność informacji dotyczących osób, z którymi Gmina Miasto Szczecin zawiera umowy. Jesteśmy przekonani, że wyroki Sądu Najwyższego rozwieją Pańskie wątpliwości dotyczące prawa do ujawniania danych osobowych zleceniobiorców miasta.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Marchewka Arkadiusz PO
Tyszler Łukasz Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Księgowości Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński 2014/01/24 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/01/13, odpowiedzialny/a: Anna Myślińska, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/01/24 12:37:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/01/24 12:37:38 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2014/01/13 13:08:40 nowa pozycja