Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Numer: 1530
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2014/05/27

W odniesieniu do fragmentu Pana odpowiedzi (cyt.) „Pomimo braku z Ministerstwa Zdrowia deklarowanych środków finansowych na realizację zadań w ramach Programu instytucje te podjęły się w oparciu o własne zasoby i możliwości realizacji tychże zadań", pros/ę o informację czy występował Pan o dodatkowe środki finansowe na realizacje Programu? Do kogo wnioskował Pan? Kto odmówił owego wsparcia? Proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających poczynione starania. Jeśli nie występowa! Pan. proszę o wyjaśnienie dlaczego nie podjął Pan takowych działań.

Jak Pan wyjaśni brak informacji o działaniach organizacji pozarządowych w opisywanym obszarze. Czy ma Pan wiedzę, ile organizacji mogło potencjalnie działać na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2013 roku? Czy zapytał Pan, co robiły, w jaki sposób włączyły się w realizację Programu? Czy zapraszał Pan do współpracy organizacje pozarządowe, które także dysponują określonymi środkami finansowymi i możliwościami ich pozyskiwania na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi? Czy zapytano owe organizacje, czy mogłyby w jakikolwiek sposób wesprzeć Pana Prezydenta w odniesieniu do działań, z którymi Pan i podlegli Panu urzędnicy nie byli wstanie sobie poradzić? Jeśli tak, proszę przedstawić dokumenty potwierdzające chęć nawiązania takiej współpracy lub samą współpracę. Które organizacje mogące działać na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zostały do takiej współpracy zaproszone? Jeśli nie wszystkie, to jakiego klucza użył Pan dobierając partnerów do współpracy? Jeśli nie zapraszał Pan do współpracy organizacji pozarządowych, to dlaczego nie skorzystał Pan z takiej możliwości, skoro powołuje się Pan na ograniczenia finansowe utrudniające realizację zadań.

Nadal nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie Dlaczego w przygotowanym Raporcie przedstawionym do zatwierdzenia Radzie Miasta Szczecin znalazła się informacja jedynie o dwóch spośród kilkunastu zadań, do realizacji których jest Pan zobowiązany? Panie Prezydencie, czy dysponuje Pan informacjami nt. realizacji Programu przez pozostałe podmioty, o których nie wspomniano w Raporcie? Jeśli tak, to proszę podać konkretne działania owych podmiotów i ich efekty? Jeśli Pan nie dysponuje takimi informacjami, to dlaczego? Proszę wskazać, jakie przeszkody stanęły na drodze do uzyskania takich informacji i przedłożenia ich w uchwalonym terminie Radzie Miasta Szczecin?

Wyjaśnia Pan, Panie Prezydencie, że (cyt.) „Wymóg monitoringu działań Programu zakłada rzetelne informowanie o ich rzeczywistej skali, nawet, jak odbiega ona od postulowanego pułapu i zidentyfikowanych potrzeb." Zatem przyznaje Pan, Panie Prezydencie, że nie udało się w zakładany wcześniej i adekwatny do potrzeb sposób wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jakie konkretne działania podjęto, aby osiągnąć ów „postulowany pułap"? Np. jakie działania podjął Pan, aby zlikwidować kolejki oczekujących do środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych?

Kto przygotował Panu fragment odpowiedzi na interpelację włączający Ośrodek Wsparcia dla Dzieci. Młodzieży i Dorosłych pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie w poczet środowiskowych domów samopomocy, narażając tym Pana na kompromitację z powodu braków w wiedzy na temat tego Ośrodka?

W zakończeniu odpowiedzi na moją interpelację informuje Pan, Panie Prezydencie, że (cyt.) „założeniem takich dokumentów, jak programy ochrony zdrowia psychicznego, nie jest i nie było uruchamianie całkowicie odrębnych nowych aktywności, ale zebranie w jednym dokumencie całokształtu realizowanych działań, które po wnikliwej analizie posłużą w przyszłych latach do programowania nowych zadań w sterze zdrowia psychicznego mieszkańców naszego Miasta". Otóż nic bardziej błędnego. Miejski Program ma doprowadzić do pełnej koordynacji sił i środków organizacji publicznych i pozarządowych do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest poprawa poziomu życia osób z zaburzeniami psychicznymi. To o czym Pan mówi, to diagnoza, punkt wyjścia do osiągnięcia tego celu.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Baran Bazyli Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Spraw Społecznych Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska 2014/06/13 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/05/28, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/05/28 12:10:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/05/28 12:10:35 nowa pozycja