Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komunikaty - Wybory Samorządowe 2014

3. Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

INFORMACJE DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO

W związku z wyborami  radnych  do Rady Miasta Szczecin i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin , które odbędą się w dniu 16 listopada 2014 r.  Urząd Miasta Szczecin informuję o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia:

 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
 2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
 3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

I. Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, 
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 27  października 2014 r. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 ( prawe skrzydło pokój 110) w godzinach od 7.30 – 15.30

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie w Urzędzie Miasta , pokój 110 ( prawe skrzydło)
 • pisemnie na adres : Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Zespół Wyborczy,
 • telefaksem pod nr 91/42-45-231
 • formie elektronicznej na adres: wybory2014@um.szczecin.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko imię ( imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Szczecin, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organ orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na kart do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.

Wzór zgłoszenia.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowych informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 91/ 42-45-237; 91/42-45-226


II. Prawo głosowania przez pełnomocnika
mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć 

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa ( wzór)
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności , jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał kończonych 75 lat.
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Miasto Szczecin.

Wniosek taki wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 7 listopada 2014 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 w godzinach od 7.30 – 15.30.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Miasta, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 14 listopada 2014 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Miasta Szczecin lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można pod nr telefonu 91/435-11-23

III. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej do dnia 12 listopada 2014 r. r. Urzędzie Miasta Szczecin - Biuro Obsługi Interesantów w godzinach od 7.30 – 16.00.

I

IV
udostępnił: , wytworzono: 2014/10/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bartczak, dnia: 2014/10/30 11:28:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bartczak 2014/10/30 11:28:19 modyfikacja wartości
Anna Bartczak 2014/10/27 10:51:44 modyfikacja wartości
Anna Bartczak 2014/10/21 10:13:38 nowa pozycja