Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-10-30 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 11 września 2018 r.
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
3. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja na temat dodatków funkcyjnych za wychowawstwo w przedszkolach
6. Informacja na temat podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych w szczecińskiej oświacie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 241/18 (komentarzy: 4) - opracowania projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin,
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 242/18 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  - 243/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki),
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 244/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna),
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 245/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa),
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 246/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 247/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 248/18 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 14
  - 249/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 250/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 251/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 252/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-gospodarczego",
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 253/18 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 254/18 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 255/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 256/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 14
  - 257/18 (komentarzy: 0) - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 258/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” ,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 259/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 260/18 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 261/18 (komentarzy: 0) - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27 A.
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 262/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 263/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych"
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 264/18 (komentarzy: 0) likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska)
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 265/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 266/18 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 15
  - 267/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Cynkowa)
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 268/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 18
  - 270/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
+Głosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
9. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
10. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta w kadencji 2014-2018.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin