Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-09-11 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina:
  - Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu,
  - Księdzu Prałatowi dr. Aleksandrowi Ziejewskiemu.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r.
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - VI uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2018 r.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Wybory uzupełniające ławników.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Stanowisko w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 182/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 23
  - 183/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 21
  - 184/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 185/18 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 192/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Łubinowa” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 193/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Park Żeromskiego” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 194/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 195/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 234/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 196/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 187/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 188/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 190/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 191/18 (komentarzy: 0) - sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 214/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 215/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 216/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 217/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 218/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 197/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 198/18 (komentarzy: 0) - uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 199/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 200/18 (komentarzy: 0) - określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 226/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 201/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń",
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 224/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 225/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 202/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 203/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 14
  - 204/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
+Głosujących ZA: 5 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 233/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 205/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 206/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 208/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 209/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 210/18 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 211/18 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 212/18 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 213/18 (komentarzy: 0) - pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 227/18 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 235/18 (komentarzy: 0) - diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 236/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 238/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 239/18 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 2 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 240/18 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2017 złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samorządowych instytucji kultury.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
12. Informacja o realizacji uchwał
13. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
16. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin