Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-07-05 13.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 139/18 (komentarzy: 0) - ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 28
  - 164/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
  - 150/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 151/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 152/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 153/18 (komentarzy: 0) - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 154/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione",
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 155/18 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 156/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie",
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 157/18 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 158/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej",
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 159/18 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 160/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych",
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 161/18 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 162/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 163/18 (komentarzy: 0) - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 165/18 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 166/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wielka Kępa” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 167/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Willa Kultury” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 168/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 36,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 169/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a,
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
  - 170/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 171/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu 4069,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 172/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 173/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 174/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 175/18 (komentarzy: 0) - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 176/18 (komentarzy: 0) - zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 177/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 178/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 179/18 (komentarzy: 0) – wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 180/18 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 181/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin