Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-01-24 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r.
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 157/16 (komentarzy: 1) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Projekt nie podjęty w głosowaniu
+Głosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 18 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 195/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 1/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 2/17 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Władysława Jagiełły kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 3/17 (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 4/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią ................... i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pana ............... wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r.,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 5/17 (komentarzy: 0) - zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 6/17 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 7/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szarych Szeregów, stanowiącej działki nr 327/9 i 528/2 z obr. 3011,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 8/17 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 9/17 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 10/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Grodnicki” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 11/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie,
Projekt nie podjęty w głosowaniu
+Głosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 16 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 12/17 (komentarzy: 0) - opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 13/17 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 14/17 (komentarzy: 0) - zmiany Uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 15/17 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2019",
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 16/17 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
Projekt odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
  - 17/17 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 18/17 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 19/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin