Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie


Numer ogłoszenia: 75953 - 2016;

data zamieszczenia: 08.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia dla obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pn.: Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 wraz z przebudową budynku istniejącego i wymianą części pokrycia dachu.

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 440.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.06.2016 r. do godziny 9:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca a) w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy - wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość brutto większą niż 500 000 złotych, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, a także gdy wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót budowlanych o wartości zlecenia brutto większej niż 500 000 zł zostanie wykluczony z postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. W takiej sytuacji pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie stosuje się odpowiednio. b) w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna następujący komplet prac: b1) budowę obiektu kubaturowego jednokondygnacyjnego o kubaturze min 5000 m3 w technologii tradycyjnej (typu hala sportowa, magazynowa, przemysłowa, galeria handlowa itp.) w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne). b2) wykonanie podłogi sportowej w hali sportowej o powierzchni minimum 600m² Uwaga: Prace wymienione w lit. b1) i b2) mogą być wykonane w jednym lub osobnych zamówieniach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą na n/w stanowiska: a) Kierownik budowy Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - bez ograniczeń - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze min. 5000 m3, w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne). b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej Wymagane kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych oraz sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej Wymagane kwalifikacje: - Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 600 000 zł. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy - wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość brutto większą niż 500 000 złotych, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, a także gdy wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót budowlanych o wartości zlecenia brutto większej niż 500 000 zł zostanie wykluczony z postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. W takiej sytuacji pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie stosuje się odpowiednio.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w załączniku nr 9 do siwz - opis przedmiotu zamówienia. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, uzupełniającego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy; 2) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót, 3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, tj. klęski żywiołowe czy szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane).Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi właściwy Inspektor Nadzoru. 5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi konieczność usuwania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), nie przewidzianych w dokumentacji projektowej i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy i termin wykonania umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem. Wycena robót objętych projektem zamiennym będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w oparciu o poniższe zasady: a) pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych ( KNR), b) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen materiałów, sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach Sekocenbud, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa - Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informatorze Sekocenbud, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w innych informatorach, lub ceny rynkowe ze wskazaniem ich źródła; 3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 10. 10. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 na wynagrodzenie Wykonawcy. 11. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego . O zmianie personelu Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 12. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Wszystkie Zmiany postanowień umowy za wyjątkiem zmian opisanych w pkt 11 i 12 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem jej nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia: 89933 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:75953 - 2016 data 08.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 92719 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
 

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:75953 - 2016 data 08.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 

 

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.2.a.
 • W ogłoszeniu jest:a) w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy - wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość brutto większą niż 500 000 złotych, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, a także gdy wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót budowlanych o wartości zlecenia brutto większej niż 500 000 zł zostanie wykluczony z postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. W takiej sytuacji pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie stosuje się odpowiednio..
 • W ogłoszeniu powinno być:a) w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy): -wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość większą niż 1.000.000 zł brutto, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości co najmniej 3% wartości umowy brutto), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. -Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał (w rozumieniu wskazanym w tiret pierwsze) jakiejkolwiek roboty budowlanej, zleconej na wartość większą niż 1.000.000 zł brutto - zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie siwz stosuje się odpowiednio.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.4.1.k2.
 • W ogłoszeniu jest:kropka druga: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy - wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość brutto większą niż 500 000 złotych, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, a także gdy wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót budowlanych o wartości zlecenia brutto większej niż 500 000 zł zostanie wykluczony z postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. W takiej sytuacji pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie stosuje się odpowiednio.
 • W ogłoszeniu powinno być:kropka druga: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: a) w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy): -wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość większą niż 1.000.000 zł brutto, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości co najmniej 3% wartości umowy brutto), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. -Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał (w rozumieniu wskazanym w tiret pierwsze) jakiejkolwiek roboty budowlanej, zleconej na wartość większą niż 1.000.000 zł brutto - zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie siwz stosuje się odpowiednio.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.1.
 • W ogłoszeniu jest:III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.06.2016 r. do godziny 9:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być:III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r. do godziny 9:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).W ogłoszeniu powinno być:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.2.b1.
  • W ogłoszeniu jest:b1) budowę obiektu kubaturowego jednokondygnacyjnego o kubaturze min 5000 m3 w technologii tradycyjnej (typu hala sportowa, magazynowa, przemysłowa, galeria handlowa itp.) w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne).
  • W ogłoszeniu powinno być:b1) budowę obiektu kubaturowego o kubaturze min 5000 m3 w technologii tradycyjnej ( typu hala sportowa, magazynowa, przemysłowa, galeria handlowa itp.) w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne).


Lista załączników:

Załącznik nr 10– dokumentacja projektowa [136 MB]Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl

Znak sprawy: BZP/36/16

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” Kazimierz Palacz Spółka Jawna – lider konsorcjum
Adres: ul. Fabryczna 17, 72-010 Police
oraz
Nazwa: HEMET Sp. z o.o.
Adres: ul. Sulechowska 39A; 65-022 Zielona Góra
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Konsorcjum firm:
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” Kazimierz Palacz Spółka Jawna
Adres: ul. Fabryczna 17, 72-010 Police
oraz
Nazwa: HEMET Sp. z o.o.
Adres: ul. Sulechowska 39A; 65-022 Zielona Góra
Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt,
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 10 pkt,
Łącznie: 100 pkt

Oferta 2
Nazwa: „SARMATA” Paweł Gągała
Adres: ul. Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin
Liczba punktów w kryterium cena: 70,80 pkt,
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 10 pkt,
Łącznie: 80,80 pkt

Oferta nr 3
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka Spółka z o.o.
Adres ul. Biskupińska11; 85-375 Bydgoszcz
Liczba punktów w kryterium cena: 85,49 pkt,
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 10 pkt
Łącznie: 95,49 pkt

Oferta nr 4
Nazwa: EXPERT Sp. z o.o.
Adres ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice
Liczba punktów w kryterium cena: 86,79 pkt,
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 10 pkt,
Łącznie: 96,79 pkt

Oferta 5
Nazwa: BPP Budownictwo Pożytku Publicznego Sp. z o.o.
Adres: ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/06/08
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem