Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpoweidzi - 1-5


Szczecin, dn. 15.06.2016 r.

 

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.54.4.2016.PD

Znak sprawy: BZP/36/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 7 w Szczecinie”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE 1:

Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.  

ODPOWIEDŹ:

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano podłogę powierzchniowo sprężystą (powierzchniowo elastyczną) o parametrach określonych w normie PN-EN 14904:2009 dla podłóg Mj 4.

Norma PN-EN 14904:2009 jest wyłącznie tłumaczeniem normy PN-EN 14904:2006 przywołanej w dokumentacji projektowej i STWiORB ( Zał. nr 10 do siwz – projekt budowlany i wykonawczy branża architektoniczna- materiały wykończeniowe na posadzkach; Zał. nr 11 do siwz- cz. budowlana, SST- B14 str. 2) , która była wersją w języku angielskim.

Zastosowane rozwiązanie powinno posiadać deklarację zgodności wystawioną przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w zakresie podstawowych parametrów tj. amortyzacji, odkształcenia pionowego, odbicia piłki, tarcia oraz odporności na obciążenia toczne.

Szczegółowe parametry i układ warstw dla podłogi sportowej określone są w Zał. nr 11 do siwz - cz. budowlana SST-B.14 - Pokrywanie podłóg i ścian.

 

PYTANIE 2:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.

ODPOWIEDŹ:

Typ,szczegółowe parametry i układ warstw dla podłogi sportowej określone są w Zał. nr 11 do siwz - cz. budowlana SST-B.14 - Pokrywanie podłóg i ścian( patrz odp. na pyt . 1 )

 

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009?

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI  SPORTOWEJ

 

  • Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
  • Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
  • Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
  • Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
  • Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,

                w rozstawie co 250 mm

  • Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm

               w rozstawie co 500 mm                                       

  • Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
  • Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
  • ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm

 

II. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

  rysunek w załączniku

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

III. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

 rysunek w załączniku

 

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

 

ODPOWIEDŹ:

Typ,szczegółowe parametry i układ warstw dla podłogi sportowej określone są w Zał. nr 11 do siwz - cz. budowlana SST-B.14 - Pokrywanie podłóg i ścian. ( patrz odp. na pyt . 1 )

Zgodnie z zapisami Rozdziału V ust 9 siwz  w celu potwierdzenia ,że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawcy mają dołączyć do oferty opis produktów równoważnych - jeśli przewidują ich zastosowanie.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do siwz, pkt 5 podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót   budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Materiały i urządzenia równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający dokonuje oceny równoważności zaproponowanych materiałów na etapie sprawdzania ofert Wykonawców.

 

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dla podniesienia rangi sportowej i użytkowej obiektu będzie wymagał, aby nawierzchnia sportowa na arenie głównej posiadała podstawowe certyfikaty światowych Federacji Sportowych tj. FIVB ( siatkówka ), EHF ( piłka ręczna ) lub FIBA ( koszykówka ). Posiadanie tych certyfikatów uprawnia do organizowania rozgrywek na poziomie wyższym niż amatorskie lub szkolne. Wymóg sportowych certyfikatów ma tu na celu wyeliminowanie wykładzin gorszej jakości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie stawia wymagań posiadania certyfikatów światowych federacji sportowych dla nawierzchni sportowych.

 

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny sportowej, heterogenicznej o grubości min. 3,2 mm posiadającej przynajmniej jeden certyfikat Światowych Federacji Sportowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wykładziny heterogenicznej o grubości min. 3.2 mm. ( patrz. odpowiedzi na pyt. nr 1, 2 i 3 )


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2016/06/16 12:39:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2016/06/16 12:39:37 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/06/15 14:40:38 nowa pozycja