Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi 6-12


Szczecin, dn. 16.06.2016 r.

 

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.54.6.2016.PD

Znak sprawy: BZP/36/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 7 w Szczecinie”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie mogło być utworzone przez potrącenia z należności Wykonawcy za częściowo wykonane roboty budowlane? W tym przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca bedzie obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zapisy w siwz i w umowie pozostają bez zmian.

 

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów SIWZ rozdział XIII
ust. 2  w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

„1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej tj. ................... zł (słownie ........................).

2.  Zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

3.  W przypadku o którym mowa w pkt 2 w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

4.  Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenie nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

6.  Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

7.   Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

1)  70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)  30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.” ?

ODPOWIEDŹ:

Zapisy w siwz i w umowie pozostają bez zmian

 

 

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający może udostepnić przedmiar budowalny w formacie ath?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót budowlanych w formacie ath.

 

 

PYTANIE 9:

Z treści wskazanej części SIWZ wynika m.in. że Zamawiający wykluczy z udziału w przedmiotowym postępowaniu oferenta, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat oferent wykonał nienależycie lub nie wykonał jakiejkolwiek roboty budowlanej, zleconej na wartość większą niż 500.000 zł brutto.  W tym miejscu zwracam uwagę, iż w przypadku dużych podmiotów o zasięgu ogólnokrajowym czy światowym (które w ostatnich latach zrealizowały bardzo dużą ilość inwestycji o wartości przekraczającej  500.000 zł brutto), fakt nienależytego wykonania lub niewykonania zaledwie 1 takiego zadania nie powinien świadczyć o braku zdolności do wykonania przedmiotowego zadania. Zwracam uwagę, iż treść ww. warunku SIWZ sprawia, iż Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania przedmiotowego zadania oferenta który wykonał jedynie jedno zmówienie o wartości powyżej 500.000 zł brutto natomiast, paradoksalnie, oferent który wykonał 100 zamówień o wartości powyżej 500.000 zł brutto każde z których 1 było wykonane nienależycie uznany będzie za niezdolnego do wykonania przedmiotowego zadania. W związku z powyższym prosimy o następującą zmianę warunków SIWZ:

ROZDZIAŁ V pkt 3 ppkt 2) a)

w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy(art. 22 ust. 5 ustawy):

- wykaże wszystkie roboty budowlane zlecone na wartość większą niż 500.000 zł brutto, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności  w których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- Wykonawca, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu jeżeli procentowa wartość zamówień wykonanych przez Wykonawcę nienależycie w stosunku do wartości wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę w tym okresie przekraczała 5%

Jednocześnie wyjaśniam iż procentowa wartość zapewni zachowanie uczciwej konkurencji w odniesieniu zarówno do tych oferentów którzy wykonali bardzo dużo inwestycji jak i tych którzy wykonali ich zaledwie kilka

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał modyfikacji siwz ( patrz modyfikacja nr 1) wprowadzając zmianę w treści ROZDZIAŁU V pkt 3 ppkt 2 lit. a, który otrzymuje brzmienie:

 

„a) w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy(art. 22 ust. 5 ustawy):

- wykażewszystkie roboty budowlane zlecone na wartość większą niż1.000.000 zł brutto, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości co najmniej 3% wartości umowy brutto), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał (w rozumieniu wskazanym w tiret pierwsze) jakiejkolwiek roboty budowlanej, zleconej na wartość większą niż 1.000.000 zł brutto- zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenietakże w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest
z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie siwz stosuje się odpowiednio.”

 

 

PYTANIE 10:

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu " wizji lokalnej"- spotkania wykonawców dla,

„ Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie”

 ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje organizowania wizji lokalnej – spotkania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

 

PYTANIE 11:

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ściany Sc6 pokazanej na rys WK 1-2

ODPOWIEDŹ:

Szczegół ściany Sc6 jest pokazany na rys nr WK-2.1 ( patrz Załącznik nr 10 , projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej )

 

 PYTANIE 12:

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie budowy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje organizowania wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu

( patrz odp. na pyt. 10 )


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2016/06/16 14:19:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2016/06/16 14:19:04 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/06/16 14:18:33 nowa pozycja