Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78029181

Aktualna strona: 111976

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

zmiana siwz nr 3


 

Szczecin, dn. 17.06.2016 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.54.11.2016.PD

Znak sprawy: BZP/36/16

 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. b1 siwz otrzymuje brzmienie:

 

b1)       budowę obiektu kubaturowego o kubaturze min 5000 m3 w technologii tradycyjnej ( typu hala sportowa, magazynowa,  przemysłowa, galeria handlowa itp.) w zakresie wielobranżowym(tj. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne).

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin