Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi 13-22


Szczecin, dn. 17.06.2016 r.

 

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.54.9.2016.PD

Znak sprawy: BZP/36/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 7 w Szczecinie”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE 13:

W dokumentacji branży elektrycznej zastosowano oprawy firmy Luxiona Poland. Producent ten często proponuje oprawy, których żaden inny producent nie przedstawi, jako produkt równoważny. Zabieg tego producenta poprzez „sprytny” opis opraw oświetleniowych, wykorzystuje przede wszystkim aby nie przystępować do negocjacji cenowych na ich dostawę, co naraża nie tylko Wykonawcę, ale i Zamawiającego do zapłaty wyższej ceny.

Z własnych doświadczeń oceniamy producenta projektowanych opraw, jako nierzetelnego, trudnego w kontakcie po złożeniu zamówienia, niedotrzymującego terminów dostaw, narażając wykonawcę na nieterminową realizację robót.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści rozwiązania opraw oświetleniowych o parametrach nieznacznie odbiegających od projektowanych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dołączył do projektu wykonawczego branży elektrycznej pn „Wewnętrzne instalacje elektryczne” ( załącznik 10 do siwz ) tabelę- specyfikację techniczną,  zawierającą parametry dla opraw oświetleniowych, stanowiące podstawę określenia równoważności dla materiałów proponowanych przez Wykonawców . Zamawiający dokonał modyfikacji siwz w tym zakresie ( patrz Załącznik Nr 1 do modyfikacji nr 2 )

Zgodnie z zapisami Rozdziału V ust 9 siwz  w celu potwierdzenia ,że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawcy mają dołączyć do oferty opis produktów równoważnych - jeśli przewidują ich zastosowanie.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do siwz, pkt 5 podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót   budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Materiały i urządzenia równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający dokonuje oceny równoważności zaproponowanych materiałów na etapie sprawdzania ofert Wykonawców

Dla proponowanych opraw  równoważnych Wykonawca musi przedłożyć obliczenia fotometryczne dla poszczególnych pomieszczeń.

  

PYTANIE 14:

Zwracam się z prośbą o podanie parametrów technicznych dla wyposażenia sportowego , ponieważ w przedmiarach jak i dokumentacji jest zapis wg dokumentacji. Natomiast nigdzie nie podano dokładnych wymagań, dla tego wyposażenia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał modyfikacji siwz w tym zakresie( patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2 ).

Zamawiający w załączniku nr 10 do siwz- projekt wykonawczy – architektura dołączył tabelę  „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” zawierającą opis parametrów technicznych dla urządzeń sportowych.

 

PYTANIE 15

Instalacje teletechniczne. Proszę o potwierdzenie, ze dostawa tablic świetlnych wyniku i czasu jest poza zakresem zamówienia. Należy wykonać jedynie oprzewodowanie pod tablice. Jeśli nie to proszę o uzupełnienie informacji odnośnie parametrów tablic

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał modyfikacji siwz w tym zakresie ( patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2 ).

W zakresie zamówienia jest dostawa i montaż tablicy wyników o parametrach opisanych w zestawieniu urządzeń sportowych tj.

Tablica wyników sportowych, wymiary 155 x 105 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. montowane na konstrukcjach do koszykówki na boisku głównym, wysokość cyfr 150 i 100 mm - widoczność 50 m

 

PYTANIE 16

Prosimy określić zakres wyposażenia budynku w akcesoria sportowe  oraz podać dokładne wymagania (piłko chwyty, drabinki, siatki do gry, kotary grodzące, bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatkami itp.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał modyfikacji siwz w tym zakresie ( patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2 )

Zamawiający w załączniku nr 10 do siwz- projekt wykonawczy – architektura dołączył tabelę  „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” zawierającą opis parametrów technicznych dla urządzeń sportowych.

  

PYTANIE 17

Prosimy określić czy istnieją wpusty na sprzęty sportowe ( otwory pod słupki do gry w siatkówkę, schemat lini boiska itp. ) w pomieszczeniu hali gimnastycznej.

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać wpusty pod projektowany sprzęt sportowy wg wytycznych wybranego dostawcy sprzętu – wg zestawienie urządzeń sportowych ( patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2 )

 

PYTANIE 18

Prosimy określić zakres i dokładna specyfikację zabezpieczeń przeszkleń hali gimnastycznej.

ODPOWIEDŹ:

Okna na sali zabezpieczone będą siatkami ochronnymi  napiętymi opisanymi w „ZESTAWIENIU URZĄDZEŃ SPORTOWYCH”( patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2) oraz dodatkowo poprzez zastosowanie szkleń z szybami hartowanymi – (patrz Zał. nr 11 do siwz - cz. budowlana SST-B.18- stolarka okienna i drzwiowa pkt 2.2 .

 

PYTANIE 19

Prosimy określić czy w zakres wyceny wchodzi wyposażenie szatni tj. ławki, wieszaki, półki na odzież

ODPOWIEDŹ:

Wyposażenie szatni opisano w „ZESTAWIENIU URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” pkt 11( patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2) oraz na rys nr WA- 2 (patrz Zał nr 10 do siwz- projekt wykonawczy –architektura )

 

PYTANIE 20

Prosimy określić czy w zakres wyceny wchodzi trybuna z siedziskami?

ODPOWIEDŹ:

W zakres zamówienia wchodzą trybuny z siedziskami opisane w „ZESTAWIENIU URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” pkt 10 (patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2)

 

PYTANIE 21

Prosimy o dokładną specyfikację tablicy wyników w zakresie jej parametrów technicznych i funkcjonalnych. Czy w zakres dostawy wchodzą również tablice „24SEK” montowane na tablicach koszykówki?

ODPOWIEDŹ:

Tablica wyników została opisana w „ZESTAWIENIU URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” pkt 11 (patrz Załącznik Nr 2 do modyfikacji nr 2 oraz odp. na pyt. Nr 15)

 

PYTANIE 22.

Prosimy o dostarczenie kart doborowych central wentylacyjnych

ODPOWIEDŹ:.

Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne dane do doboru central wentylacyjnych równoważnych w stosunku do przyjętych w projekcie. Na rysunkach oraz opisie technicznym podano wydajności central wentylacyjnych wraz ze sprężem dyspozycyjnym oraz mocami nagrzewnic.( patrz Zał. nr 10 do siwz- projekt wykonawczy –instalację sanitarne – opis techniczny pkt 3.4 ,  rys S5.1  i rys S5.2 )


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2016/06/17 12:17:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2016/06/17 12:17:16 nowa pozycja