Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

zmiana siwz nr 1


 

Szczecin, dn. 16.06.2016 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.54.5.2016.PD

Znak sprawy: BZP/36/16

 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. a siwz otrzymuje brzmienie:

 

„a) w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy(art. 22 ust. 5 ustawy):

- wykażewszystkie roboty budowlane zlecone na wartość większą niż1.000.000 zł brutto, ale niewykonane lub wykonane nienależycie (za niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności sytuacje, w których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości co najmniej 3% wartości umowy brutto), realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał (w rozumieniu wskazanym w tiret pierwsze) jakiejkolwiek roboty budowlanej, zleconej na wartość większą niż 1.000.000 zł brutto- zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenietakże w zakresie wszystkich robót budowlanych realizowanych przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest
z rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret pierwsze siwz. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret drugie siwz stosuje się odpowiednio.”

 

 

2. Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 30.06.2016 r. Ilekroć w siwz występuje data 23.06.2016 r. zastępuje się ją datą: 30.06.2016 r.

  

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2016/06/16 13:51:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2016/06/16 13:51:37 nowa pozycja