Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 61029149

Aktualna strona: 290278

Wydrukowano: 1194

PROTOKÓŁ NR 0063-4/31/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 31 MAJA 2011 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Wiceprzewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie uchwały Nr LII/1382/10.
4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego.
5. Rozpatrzenie skargi na czas realizacji wniosku o sprzedaż lokalu.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.
 


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


W wyniku głosowania: za-6, przeciw- 0, wstrzym.-4 Komisja przyjęła protokół z dnia 19 maja 2011 roku.

W wyniku głosowania: za-8, przeciw- 0, wstrzym.-2 Komisja przyjęła protokół z dnia 24 maja 2011 roku.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie uchwały Nr LII/1382/10.


Andrzej Faleńczyk z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przytoczył  argumentacje z przedmiotowego pisma, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  Dotyczy ono realizacji uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LII/1382/10 z dnia 25 października 2011 roku.

Radna Judyta Lemm zapytała, skąd się biorą trudności proceduralne w wykonaniu tej uchwały, skoro podpisał się na niej radca prawny, więc musiała być ona zgodna z obowiązującym prawodawstwem.
 
Radca Prawny Biura Rady Miasta Hanna Sokulska powiedziała, że podpisała ten projekt uchwały i nie widzi przeszkód w jej realizacji. Nie znajduje przesłanek do jej uchylenia.

Przewodniczący Komisji Piotr Kęsik
powiedział, że Wojewoda Zachodniopomorski jako organ nadzoru nie uchylił tej uchwały.

Radny Jan Posłuszny 
zaproponował przychylić się do pisma wnioskodawcy.

Stefan Mazurkiewicz Radca Prawny reprezentujący spółkę Prestige Brand
stwierdził, że przeanalizował uwagi Urzędu do przedmiotowej  uchwały i nie znalazł przesłanek, które nie pozwalałyby jej zrealizować. Jego zdaniem ww. uchwała jej poprawna.
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Jolanta Balicka zapytała, kto jest właścicielem spółki Prestige Brand.

Marcin Woźniak, reprezentujący spółkę
, powiedział, że tworzy ją on wraz z  Dariuszem Więcaszkiem .

Radna Małgorzata Jacyna-Witt
złożyła wniosek o wystąpienie do Prezydenta Miasta o jednoznaczne stanowisko w sprawie tejże uchwały.

Radna Grażyna Zielińska
złożyła wniosek brzmiący: Komisja odsyła do wnioskodawcy celem przygotowania projektu uchwały uchylającej uchwałę LII/1382/10 z dnia 25.10.2011. (wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Piotr Kęsik
poddał pod głosowanie wniosek radnej Małgorzaty Jacyny-Witt.

 W wyniku głosowania: za – 5, przeciw-6, wstrzym.-0 Komisja nie przyjęła wniosku Radnej Małgorzaty Jacyny-Witt.

Przewodniczący Komisji Piotr Kęsik
poddał pod głosowanie wniosek radnej Grażyny Zielińskiej.

W wyniku głosowania: za-7, przeciw -4, wstrzym.- 0 Komisja przyjęła wniosek Radnej Grażyny Zielińskiej.
 


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego.


Ewa Słodkowska Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu przedstawiła radnym wniosek o wyrażenie zgody na najem w drodze bezprzetargowe pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich oraz przy ul. Gryfińskiej 4 w Szczecinie. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania: za- 8, przeciw-0, wstrzym.- 3 Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. wniosek.
 


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na czas realizacji wniosku o sprzedaż lokalu.


Radca Prawny Biura Rady Miasta Hanna Sokulska przedstawiła temat skargi wraz z projektem uchwały w tejże sprawie, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym-4 Komisja przyjęła projekt ww. uchwały.

Radna Grażyna Zielińska zgłosiła wniosek o podjęcie stanowiska następującej treści:

"W związku ze skargą Państwa P., proszę o pisemne informowanie Komisji co dwa tygodnie, na jakim etapie znajduje się sprawa wykupu mieszkania przez wyżej wymienionych."

W wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1 Komisja przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji Piotr Kęsik poinformował radnych, że do Komisji wpłynął wniosek o bezprzetargowe oddanie w najem na rzecz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy pomieszczeń  o pow. 18,64 m2, usytuowanych w budynku przy ul. Dworcowej 19 (pokój 33,34,35) na cele statutowe. Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania: za- 11, przeciw-0, wstrzym.-0 Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. wniosek.
 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował Wiceprzewodnicząca Komisji
 
Rafał Miszczuk
Podinspektor BRM
 Jolanta Balicka
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin